2020-08-05; 17:13 val.

Pradžia / Daugiabučių namų modernizavimas ir valdymas

Naujienos. Aktualijos. Skelbimai
Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių bei techninių prižiūrėtojų dėmesiui!

Daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Marijampolės savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių bei techninių prižiūrėtojų dėmesiui!

 

Marijampolės savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, savivaldybei pavesta vykdyti daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos priežiūrą ir kontrolę. Atsižvelgiant į tai, Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. I-75 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės“ patvirtintos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės.

Pagal patvirtintas taisykles, vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama:

  1. Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams - tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų, bendrijos narių sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, juridinių asmenų registro duomenis);
  2. Patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;
  3. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams- ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus;
  4. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį;
  5. Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar yra bendrojo naudojimo objektų valdytojo patvirtintos paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimo taisyklės (išskyrus atvejus, kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą), ar paslaugos ir rangos darbai perkami vadovaujantis nustatyta tvarka;
  6. Informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams;
  7. Metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turintys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus;
  8. Patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai, ar organizuojamas balsavimas raštu, ar yra pagrįstų skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo;
  9. Dokumentų ir duomenų pateikimas Juridinių asmenų registrui – ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami duomenys apie juridinio asmens buveinę, valdymo organus;
  10. kiti priežiūros ir kontrolės vykdytojo prašomi dokumentai (pvz., statinių bendrojo naudojimo objektų remonto ar atnaujinimo, paslaugų teikimo sutartys, savivaldybės paskirtiems administratoriams- civilinės atsakomybės draudimas).

Pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojų sudarytą grafiką nuo 2016 m. sausio mėnesio bus pradėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimai.

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai yra atsakingi ir už daugiabučių namų techninės priežiūros organizavimą. Todėl, pagal žemiau pateiktą grafiką,bus tikrinama ne tik valdytojų veikla, bet ir statinių techninės priežiūros vykdymas: ar paskirtas techninis pržiūrėtojas, jo kvalifikacija, ar vykdomos organizacinės ir techninės priemonės statinio būklei palaikyti, ar atliekamos statinio apžiūros, pildomi statinio techninės priežiūros dokumentai.

 

Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Marijampolės savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (valdytojų) veiklos patikrinimo grafikas

2016 m. I ketvirtis

 

Eil. Nr.

Daugiabučių gyv.enamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojo pavadinimas, adresas

Numatomo patikrinimo data

Užduotis

1.

DNSB „Kosmonautų 18“
Marijampolės sav., Marijampolės m. Kosmonautų g.18

Sausis

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

2.

DNSB „Mauras“
Marijampolės sav., Marijampolės m. Kauno g. 39

Sausis

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

3.

DNSB „Vingis“
Marijampolės sav., Marijampolės m.  R. Juknevičiaus g.78

Sausis

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

4.

DNSB „Banga“
Marijampolės sav., Marijampolės m. J.Ambrazevičiaus Brazaičio g. 25

Vasaris

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

5.

DNSB „A.Civinskio g. 7“
Marijampolės sav., Marijampolės m. A. Civinsko g. 7

Vasaris

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

6.

DNSB „Sodžius-1“
Marijampolės sav., Marijampolės m. Artojų g. 15

Vasaris

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

7.

DNSB „Audra“
Marijampolės sav., Marijampolės m. Artojų g. 17

Kovas

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

8.

DNSB „Arka“
Marijampolės sav., Marijampolės m. Artojų g. 19

Kovas

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

9.

DNSB „Artojas“
Marijampolės sav., Marijampolės m. Artojų g. 21

Kovas

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

10.

GNSB „Rūta“
Marijampolės sav., Marijampolės m. Kosmonautų g. 30

Kovas

Kompleksinis planinis valdytojo veiklos patikrinimas

 

Sudarė:

Marijampolės savivaldybės administracijos
Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Ramunė Stanulienė, tel.(8 343) 90 064, el. paštas ramune.stanuliene@marijampole.lt;

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Birutė Domarkienė, tel. (8 343) 90 057, el. paštas birute.domarkiene@marijampole.lt;

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Reda Vanagaitė tel. (8 343) 90 063, el. paštas reda.vanagaite@marijampole.lt;

Už statinių naudojimo priežiūrą atsakinga

Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistė Gintarė Urbonė, tel. (8 343) 90 050, el. paštas gintare.urbone @marijampole.lt

 

 

Pastaba. Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai apie numatomą vykdyti patikrinimą bus informuojami raštu.

Priežiūros ir kontrolės vykdytojų sprendimu valdytojų sąrašas bei jų tikrinimo terminas gali keistis.

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
komentarų nėra