2020-08-14; 10:59 val.

12-03 || Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti (toliau-kreditas)  nustatyti, jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl teisės į kreditą ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai arba elektroniniu būdu (http://www.spis.lt)

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi daugiabučio namo buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:
1) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;
2) su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

Buto savininko teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma šildymo ir nešildymo sezono metu. Šią teisę buto savininkas įgyja nustačius jo teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos skelbiamus vidutinius energijos ar kuro sąnaudų normatyvus, kurie taikyti iki daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), esant standartinėms (nekoreguotoms) sąlygoms, ir energijos ar kuro kainas, galiojančias tą mėnesį, kurį buto savininkas kreipiasi dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo.

Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma tokiam laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Išduotą pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą daugiabučio namo savininkas pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui.

Pažyma, esant buto savininko rašytiniam sutikimui, tiesiogiai pateikiama bendrojo naudojimo objektų valdytojui, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kreditą suteikusiai institucijai.
Atsakymas apie priimtus sprendimus pateikiamas pareiškėjo prašyme  nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas  Pervesta išmoka arba neigiamas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/asr:
 • Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir  palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.55C97AE16200/asr
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo
 2. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo priimant sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) ir investicijų plano tvirtinimo vardinio balsavimo biuletenio kopija arba balsavimo raštu biuletenio kopija, patvirtinta bendrojo naudojimo objektų valdytojo arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus
 3. Dokumentai, kurie reikalingi pateikti  kompensacijai už būsto šildymo išlaidas skirti
 4. Jeigu buto savininkui paskirta būsto šildymo išlaidų kompensacija, kreipiantis dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, nereikia pakartotinai pateikti dokumentų, reikalingų kompensacijai už būsto šildymo išlaidas gauti
 5. Bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo savininkai įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (pateikiant prašymą pirmą kartą). Rašte nurodoma:
  5.1. faktas, kad daugiabučio  namo  butų  savininkai  įgyvendina  ar    įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą;
  5.2. kredito  gavėjas;
  5.3. kreditą suteikusios   institucijos   pavadinimas;
  5.4. kredito   grąžinimo laikotarpis;
  5.5. kredito  dalis, tenkanti prašymą teikiančiam  buto savininkui;
  5.6. kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam  buto savininkui  prašymo  teikimo  dieną;
  5.7. kredito   grąžinimo grafikas, kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius
 6. Kiti dokumentai pagal situaciją
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - gaunamas ir draudžiamąsias pajamas, pajamų mokėjimo laikotarpį, draudžiamojo laikotarpio pradžią ir pabaigą, draudėją, atskaitymus iš Sodros išmokų
 3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių - registravimosi Užimtumo tarnyboje datą ir registracijos nutraukimo datą bei priežastį, Užimtumo tarnybos pasiūlymus įsidarbinti, pasiūlytas darbo rinkos priemones, jų pradžią ir pabaigą
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) - apie gaunamas pajamas apie paramos rūšį, išmokų sumą ir išmokėjimo datą
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę  
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - apie nelegalų darbą
 8. VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) - apie turimas transporto priemones bei jų charakteristikas, transporto priemonių įregistravimo ir išregistravimo datas, registravimo aplinkybes
 9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes
 10. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų registro ir Žemės ūkio transporto priemonių registro  (Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, www@vic.lt) - apie turimus ūkinius gyvūnus ir jų skaičių ir apie turimas žemės ūkio transporto priemones bei jų charakteristikas
 11. VĮ Registrų centro (Vinco Kudirkos g. 18-3,  03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie asmens ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų turimą registruotą nekilnojamąjį turtą (statinius, tarp jų nebaigtus statyti; žemę, įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių) pagal Nekilnojamojo turto registro pažymą socialinei paramai gauti
 12.  VšĮ ,,Emprekis" (Lygybės g. 18, 51379 Kaunas, konsultacijos@emprekis.lt) - apie transporto priemonių ir žemės ūkio transporto priemonių kainas
Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus specialistai:

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

Pastaba. Marijampolės savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos buto savininkui išduoda pažymą dėl teisės apmokėti kreditą, paimtą daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanas (toliau - pažyma), patvirtinančią, kad buto savininkas turi teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, arba raštu nurodo pažymos neišdavimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarką. Pažyma, esant buto savininko rašytiniam sutikimui, gali būti išduota bendrojo naudojimo objektų valdytojui,  savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kreditą suteikusiai institucijai.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą nustatymo

Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos specialistams.

Prašymai priimami:

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu


 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-15 11:43:10