2020-08-11; 22:34 val.

Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė
PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
tarybos 2008 m. gegužės 26 d.
sprendimu Nr. 1-418
 
 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (toliau administracijos direktoriaus pavaduotojas) pareigybės charakteristiką, paskirtį, specialiuosius reikalavimus valstybės tarnautojui, einančiam šias pareigas, funkcijas, teises, atsakomybę bei atskaitomybę.
2. Administracijos direktoriaus pavaduotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, administracijos nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu.
3. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas mero siūlymu savivaldybės Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė priskiriama įstaigos vadovų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų grupei, A lygiui, 16 kategorijai.
 
 
II. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS PASKIRTIS
 
5. Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga atlikti vykdomosios institucijos funkcijas, atlikti administracijos direktoriaus pavedimus, eiti administracijos direktoriaus pareigas, jo nesant, organizuoti savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektų rengimą, savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą, įgyvendinti įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, kuriems nereikia savivaldybės institucijų sprendimų, užtikrinti viešųjų paslaugų administravimą.
 
 
III. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO VEIKLOS SRITYS
 
6. Administracijos direktoriaus pavaduotojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų valdyme, struktūros administravime ir kitose srityse, padedančiose administracijos direktoriui užtikrinti įstaigos vidaus administravimą, bei vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - valstybės tarnyboje.
 
 
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI
 
7. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
8. Vienų metų vadovaujamo darbo patirtis.
9. Mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus praktikoje.
10. Mokėti savarankiškai dirbti bei vadovauti, sugebėti ieškoti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.
11. Būti susipažinusiam su strateginio planavimo principais ir mokėti strategiškai mąstyti ir veikti.
12. Išmanyti biudžeto formavimą, asignavimus, valdymą ir viešosios politikos principus.
13. Išmanyti personalo, administracinių struktūrų valdymą ir organizavimą.
14. Laikytis viešosios etikos normų ir standartų, sugebėti bendrauti su piliečiais bei būti komunikabiliam kolektyve.
15. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, "Internet Explorer", "Microsoft Outlook" programomis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
16. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.
 
 
V. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO FUNKCIJOS
 
17. Atlieka administracijos direktoriaus pavedimus, eina administracijos direktoriaus pareigas, jam nesant.
18. Organizuoja įgyvendinimą įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, nereikalaujančių savivaldybės institucijų sprendimų.
19. Organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje arba pats juos įgyvendina.
20. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą.
21. Organizuoja siūlymų steigti, pertvarkyti, reorganizuoti ir likviduoti iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomas įstaigas, įmones ir organizacijas rengimą.
22. Organizuoja siūlymų steigti savivaldybės saugomas teritorijas, vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektus paskelbti savivaldybės saugomais objektais rengimą.
23. Organizuoja ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, ekologinių ir kitų programų projektų rengimą.
24. Organizuoja socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimą ir statybą, užtikrina šių objektų eksploatavimo priežiūrą.
25. Organizuoja teritorijos planavimo dokumentų bei jų pakeitimų projektų rengimą.
26. Užtikrina objektų statybos, plėtimo, rekonstrukcijos ir teritorijos planavimo, architektūros bei kultūros paminklų apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę.
27. Pagal kompetenciją organizuoja statinių naudojimo priežiūrą, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei leidimų statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius išdavimą.
28. Organizuoja kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymą ir apsaugą.
29. Organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą, inventorizaciją, apskaitą, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimą ir įrašymą į Nekilnojamojo turto registrą, stebėsenos vykdymą.
30. Organizuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą bei užtikrina saugaus eismo sąlygas.
31. Organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais.
32. Organizuoja šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotėkų surinkimą ir valymą.
33. Pagal kompetenciją užtikrina komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, antrinių žaliavų surinkimą bei perdirbimą, sąvartynų įrengimą bei eksploatavimą.
34. Pagal kompetenciją organizuoja adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimą ir keitimą.
35. Užtikrina rūpinimąsi teritorijos sanitarija, higienos ir gamtos apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę bei švarą ir tvarką viešosiose vietose.
36. Organizuoja gyvenamųjų patalpų statybą, eksploataciją, valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymą, savivaldybės fondo gyvenamųjų patalpų nuomavimą ir pardavimą.
37. Organizuoja piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimą.
38. Organizuoja valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų vykdymą.
39. Organizuoja ikimokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį lavinimą, vaikų ir jaunimo papildomą ugdymą ir užimtumą bei specialų ugdymą, suaugusiųjų neformalųjį švietimą.
40. Organizuoja savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi bendrojo lavinimo ar kitokioje švietimo mokykloje.
41. Organizuoja vaikų ir jaunimo teisių apsaugą.
42. Organizuoja mokinių nemokamą maitinimą ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo įstaigose ir nepasiturinčių šeimų mokinių aprūpinimą mokinio reikmenimis.
43. Organizuoja kaimo bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių toli nuo mokyklos, nemokamą pavėžėjimą į mokyklas ir į namus.
44. Organizuoja savivaldybės sveikatos programų rengimą ir įgyvendinimą.
45. Organizuoja pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sergamumo prevenciją, ligonių, invalidų ir senelių slaugą.
46. Organizuoja socialinių paslaugų planavimą ir teikimą.
47. Organizuoja neįgaliųjų, vienišų nusenusių asmenų rūpybą, priežiūrą, aptarnavimą ir reabilitaciją, jų integravimuisi į bendruomenę sąlygų sudarymą.
48. Organizuoja savalaikį ir teisingą kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) ir socialinių išmokų skaičiavimą ir mokėjimą.
49. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas
50. Kartu su Darbo biržos įstaigomis organizuoja racionalų gyventojų užimtumą, kvalifikacijos įgijimą ir, perkvalifikavimo organizavimą bei viešuosius ir sezoninius darbus.
51. Organizuoja ritualinių paslaugų teikimą bei kapinių priežiūrą.
52. Organizuoja gyventojų bendrosios kultūros ugdymą, etnokultūros puoselėjimą.
53. Organizuoja gyventojų kūno kultūros ir sporto plėtojimą bei turizmą ir gyventojų poilsį.
54. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoja žemės ūkio klausimų koordinavimą, kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui vykdymą.
55. Organizuoja žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotų skirstymą.
56. Organizuoja pasėlių deklaravimą.
57. Organizuoja ūkininkų ūkių registravimą.
58. Organizuoja kanopinių žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos nustatymą.
59. Organizuoja melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimą, dirvų kalkinimą.
60. Organizuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą.
61. Organizuoja civilinės būklės aktų registravimą.
62. Kartu su kitomis valstybės institucijomis organizuoja prevencinių priemonių rengimą ir įgyvendinimą, gyventojų gelbėjimą nuo katastrofų, stichinių nelaimių, epidemijų, užkrečiamų ligų, jų padarinių likvidavimą.
63. Užtikrina alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorinės reklamos priemonių kontrolę.
64. Organizuoja gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenų tvarkymą.
65. Organizuoja savivaldybei priskirto triukšmo prevencijos ir valstybinio triukšmo valdymo įgyvendinimą.
66. Organizuoja įstatymų priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams.
67. Organizuoja savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymą.
68. Padeda Vyriausiajai rinkimų komisijai organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus, gyventojų apklausas ir referendumus.
69. Organizuoja Tarybos nustatytų taisyklių, už kurių pažeidimą nustatyta administracinė atsakomybė, laikymosi priežiūrą.
70. Organizuoja savivaldybės ar administracijos direktoriaus vardu sudaromų sutarčių bei susitarimų su juridiniais bei fiziniais asmenimis rengimą.
71. Įstatymų nustatyta tvarka arba administracijos direktoriui įgaliojus atstovauja savivaldybės administracijai santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis.
72. Organizuoja nustatytąja tvarka piliečių siūlymų, skundų ir pareiškimų, priskirtinų savivaldybės institucijoms bei administracijai, nagrinėjimą ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
73. Užtikrina, kad operatyviai būtų informuoti gyventojai, savivaldybės institucijos ir administracijos struktūriniai padaliniai, savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtos įmonės, įstaigos ir organizacijos apie savivaldybės institucijų priimtus sprendimus.
74. Organizuoja savivaldybės institucijų dokumentacijos tvarkymą, duomenų apie Marijampolės savivaldybės socialinę ir ekonominę raidą kaupimą.
75. Vykdo kitas įstatymais ir teisės aktais nustatytas funkcijas bei kitus Tarybos, mero ir administracijos direktoriaus pavedimus, nenumatytus šiame aprašyme.
 
 
V. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAVALDUMAS
 
76. Administracijos direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui ir administracijos direktoriui.
 

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2012-08-06 17:12:41