2020-10-22; 12:02 val.

Administracijos direktoriaus pareigybė
PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
tarybos 2008 m. gegužės 26 d.
sprendimu Nr. 1-418
 
 
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 
1. Šis pareigybės aprašymas reglamentuoja Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau administracijos direktorius) pareigybės charakteristiką, paskirtį, specialiuosius reikalavimus valstybės tarnautojui, einančiam šias pareigas, funkcijas, teises, atsakomybę bei atskaitomybę.
2. Administracijos direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos nuostatais bei šiuo pareigybės aprašymu.
3. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero siūlymu savivaldybės Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Administracijos direktoriaus pareigybė priskiriama įstaigos vadovų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų grupei, A lygiui, 17 kategorijai.
 
 
II. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS PASKIRTIS
 
5. Administracijos direktoriaus pareigybė reikalinga atlikti vykdomosios institucijos funkcijas, administruoti asignavimus, savivaldybės Tarybos skirtus savivaldybės administracijai, Tarybos nustatyta tvarka administruoti savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoti biudžeto vykdymą, savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektų rengimą, savivaldybės institucijų sprendimams įgyvendinti, įgyvendinti įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, kuriems nereikia savivaldybės institucijų sprendimų, savivaldybės turtui valdyti ir naudoti, organizuoti savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, užtikrinti viešųjų paslaugų administravimą.
 
 
III. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS VEIKLOS SRITYS
 
6. Administracijos direktorius vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - dokumentų valdyme, finansų valdyme ir apskaitoje, personalo valdyme, struktūros administravime, turto valdyme ir priežiūroje ir kitose srityse, užtikrinančiose įstaigos vidaus administravimą, bei vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje - valstybės tarnyboje.
 
 
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI
 
7. Aukštasis universitetinis išsilavinimas.
8. Trejų metų vadovaujamo darbo patirtis.
9. Mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus praktikoje.
10. Mokėti savarankiškai dirbti bei vadovauti, sugebėti ieškoti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.
11. Būti susipažinusiam su strateginio planavimo principais ir mokėti strategiškai mąstyti ir veikti.
12. Išmanyti biudžeto formavimą, asignavimus, valdymą ir viešosios politikos principus.
13. Išmanyti personalo, administracinių struktūrų valdymą ir organizavimą.
14. Laikytis viešosios etikos normų ir standartų, sugebėti bendrauti su piliečiais bei būti komunikabiliam kolektyve.
15. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti "Microsoft Office" programiniu paketu, "Internet Explorer", "Microsoft Outlook" programomis, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
16. Išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.
 
 
V. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS
 
17. Vadovauja savivaldybės administracijos darbui, organizuoja darbo planavimą, kontroliuoja kaip struktūriniai padaliniai vykdo darbo planus.
18. Organizuoja įgyvendinimą įstatymų ir Vyriausybės nutarimų, nereikalaujančių savivaldybės institucijų sprendimų.
19. Organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės Tarybos sprendimų, mero potvarkių įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje arba pats juos įgyvendina.
20. Savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą.
21. Administruoja asignavimus, Tarybos skirtus savivaldybės administracijai, užtikrina racionalų jų naudojimą.
22. Įstatymo nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą.
23. Užtikrina tinkamą savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo patikėjimo teise.
24. Administruoja savivaldybės turtą, organizuoja jo apskaitą, valdymą, naudojimą ir tvarkymą, naudojimo finansinę priežiūrą.
25. Organizuoja savivaldybės biudžeto projekto rengimą, jo vykdymą bei biudžeto įvykdymo apyskaitų parengimą.
26. Užtikrina naudojimąsi bankų kreditais, paskolų ėmimą ir teikimą įstatymų bei Tarybos nustatyta tvarka.
27. Organizuoja viešųjų paslaugų teikimo administravimą. Koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų darbą.
28. Teikia tarybai pasiūlymus steigti, pertvarkyti, reorganizuoti ir likviduoti iš savivaldybės biudžeto lėšų išlaikomas įstaigas, įmones ir organizacijas.
29. Teikia tarybai pasiūlymus steigti savivaldybės saugomas teritorijas, vietinės reikšmės gamtos bei kultūros paveldo objektus paskelbti savivaldybės saugomais objektais.
30. Organizuoja ilgalaikių ir trumpalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių, demografinių, ekologinių ir kitų programų projektų rengimą.
31. Organizuoja socialinės ir gamybinės infrastruktūros objektų projektavimą ir statybą, užtikrina šių objektų eksploatavimo priežiūrą, atlieka šių darbų užsakovo funkcijas.
32. Organizuoja teritorijos planavimo dokumentų bei jų pakeitimų projektų rengimą, pavedus Tarybai tvirtina specialiuosius ir detaliuosius planus.
33. Įstatymų nustatyta tvarka užtikrina statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinių reikalavimų nustatymą statinio projektavimo sąlygų sąvade.
34. Užtikrina objektų statybos, plėtimo, rekonstrukcijos ir teritorijos planavimo, architektūros bei kultūros paminklų apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę.
35. Organizuoja statinių naudojimo priežiūrą, statinio projektavimo sąlygų sąvado bei leidimų statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti statinius išdavimą.
36. Organizuoja kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros vertybių bei savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų tvarkymą ir apsaugą.
37. Organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsaugą, tvarkymą ir kūrimą, inventorizaciją, apskaitą, atskirųjų želdynų žemės sklypų kadastrinių matavimą ir įrašymą į Nekilnojamojo turto registrą, stebėsenos vykdymą.
38. Organizuoja vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, taisymą, tiesimą bei užtikrina saugaus eismo sąlygas.
39. Organizuoja keleivių vežimą vietiniais maršrutais, lengvatinio keleivių vežimo kompensacijų skaičiavimą ir mokėjimą.
40. Organizuoja šilumos ir geriamojo vandens tiekimą bei nuotėkų surinkimą ir valymą.
41. Užtikrina komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, antrinių žaliavų surinkimą bei perdirbimą, sąvartynų įrengimą bei eksploatavimą.
42. Organizuoja adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų bei gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimą ir keitimą.
43. Užtikrina rūpinimąsi teritorijos sanitarija, higienos ir gamtos apsaugos reikalavimų laikymosi kontrolę bei švarą ir tvarką viešosiose vietose.
44. Organizuoja gyvenamųjų patalpų statybą, eksploataciją, valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymą, savivaldybės fondo gyvenamųjų patalpų nuomavimą ir pardavimą, suteikia socialinius būstus.
45. Organizuoja piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės ir komercinės paskirties pastatus nagrinėjimą bei priima sprendimus dėl nuosavybės teisės atkūrimo.
46. Organizuoja valstybės garantijų nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų vykdymą.
47. Organizuoja ikimokyklinį vaikų ugdymą, vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį lavinimą, vaikų ir jaunimo papildomą ugdymą ir užimtumą bei specialų ugdymą, suaugusiųjų neformalųjį švietimą.
48. Užtikrina savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymąsi bendrojo lavinimo ar kitokioje švietimo mokykloje.
49. Užtikrina vaikų ir jaunimo teisių apsaugą.
50. Organizuoja ir administruoja mokinių nemokamą maitinimą ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo įstaigose ir nepasiturinčių šeimų mokinių aprūpinimą mokinio reikmenimis.
51. Organizuoja kaimo bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių, gyvenančių toli nuo mokyklos, nemokamą pavėžėjimą į mokyklas ir į namus.
52. Organizuoja savivaldybės sveikatos programų rengimą ir įgyvendinimą.
53. Organizuoja pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sergamumo prevenciją, ligonių, invalidų ir senelių slaugą.
54. Organizuoja socialinių paslaugų planavimą ir teikimą.
55. Organizuoja neįgaliųjų, vienišų nusenusių asmenų rūpybą, priežiūrą, aptarnavimą ir reabilitaciją, jų integravimuisi į bendruomenę sąlygų sudarymą.
56. Užtikrina savalaikį ir teisingą kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) ir socialinių išmokų skaičiavimą ir mokėjimą.
57. Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones bei gyventojų užimtumo programas
58. Kartu su Darbo biržos įstaigomis organizuoja racionalų gyventojų užimtumą, kvalifikacijos įgijimą ir, perkvalifikavimo organizavimą bei viešuosius ir sezoninius darbus.
59. Užtikrina ritualinių paslaugų teikimą bei organizuoja kapinių priežiūrą.
60. Užtikrina gyventojų bendrosios kultūros ugdymą, etnokultūros puoselėjimą.
61. Užtikrina rūpinimąsi gyventojų kūno kultūros ir sporto plėtojimu bei turizmu ir gyventojų poilsiu.
62. Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuoja žemės ūkio klausimų koordinavimą, kaimo plėtros bei paramos žemės ūkiui vykdymą.
63. Organizuoja žemės ūkio produkcijos valstybinio supirkimo kvotų skirstymą.
64. Organizuoja pasėlių deklaravimą.
65. Organizuoja ūkininkų ūkių registravimą.
66. Organizuoja kanopinių žvėrių žemės ūkiui padarytos žalos nustatymą.
67. Organizuoja melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimą, dirvų kalkinimą.
68. Organizuoja traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimą ir techninę priežiūrą.
69. Įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka išduoda leidimus (licencijas).
70. Organizuoja civilinės būklės aktų registravimą.
71. Pagal kompetenciją užtikrina karo prievolės ir mobilizacijos įstatymų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.
72. Užtikrina civilinės saugos organizavimą.
73. Kartu su kitomis valstybės institucijomis organizuoja prevencinių priemonių rengimą ir įgyvendinimą, gyventojų gelbėjimą nuo katastrofų, stichinių nelaimių, epidemijų, užkrečiamų ligų, jų padarinių likvidavimą.
74. Užtikrina valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę
75. Užtikrina alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorinės reklamos priemonių kontrolę.
76. Organizuoja valstybės garantuojamos nemokamos pirminės teisinės pagalbos teikimą.
77. Užtikrina gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų duomenų tvarkymą.
78. Užtikrina savivaldybei priskirto triukšmo prevencijos ir valstybinio triukšmo valdymo įgyvendinimą.
79. Užtikrina įstatymų priskirtų registrų tvarkymą ir duomenų teikimą valstybės registrams.
80. Organizuoja savivaldybei pagal teisės aktus priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymą.
81. Padeda Vyriausiajai rinkimų komisijai organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimus, gyventojų apklausas ir referendumus.
82. Organizuoja Tarybos nustatytų taisyklių, už kurių pažeidimą nustatyta administracinė atsakomybė, laikymosi priežiūrą.
83. Organizuoja savivaldybės vardu sudaromų sutarčių bei susitarimų su juridiniais bei fiziniais asmenimis ruošimą bei įstatymų ir tarybos nustatyta tvarka pasirašo sutartis ir susitarimus.
84. Įstatymų nustatyta tvarka atstovauja arba įgalioja kitus savivaldybės valstybės tarnautojus atstovauti savivaldybės administracijai santykiuose su juridiniais ir fiziniais asmenimis.
85. Organizuoja nustatytąja tvarka piliečių siūlymų, skundų ir pareiškimų, priskirtinų savivaldybės institucijoms bei administracijai, nagrinėjimą ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai.
86. Užtikrina, kad operatyviai būtų informuoti gyventojai, savivaldybės institucijos ir administracijos struktūriniai padaliniai, savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtos įmonės, įstaigos ir organizacijos apie savivaldybės institucijų priimtus sprendimus.
87. Organizuoja savivaldybės institucijų dokumentacijos tvarkymą, duomenų apie Marijampolės savivaldybės socialinę ir ekonominę raidą kaupimą.
88. Įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia iš pareigų administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, koordinuoja ir kontroliuoja jų darbą, atlieka kitas Valstybės tarnybos įstatymo bei savivaldybės Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas.
89. Tvirtina administracijos struktūrinių padalinių nuostatus, darbo planus, administracijos tarnautojų pareigybių aprašymus (pareigines instrukcijas).
90. Darbo kodekso, Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria drausmines nuobaudas karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.
91. Organizuoja savivaldybės tarybos narių ir valstybės tarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos kėlimą.
92. Leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, privalomus administracijos struktūriniams bei struktūriniams teritoriniams padaliniams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams bei jam priskirtos kompetencijos klausimais savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams, tikrina, kaip jie vykdomi.
93. Vykdo kitas įstatymais ir teisės aktais nustatytas funkcijas bei kitus Tarybos ir mero pavedimus, nenumatytus šiame aprašyme.
 
 
VI. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVALDUMAS
 
94. Administracijos direktorius tiesiogiai pavaldus savivaldybės tarybai ir atskaitingas merui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2012-08-06 16:57:49