MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
Faks. (8 343) 90 014
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113

Footer menu

Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Paslaugos
Nuorodos
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga

Veiklos sritys

Teritorijų planavimas
Statinių projektavimo viešinimas
REGIA ir GIS žemėlapiai
Pirminės teisinės pagalbos teikimas
Biudžetas
Asmenų prašymų ir skundų priėmimas ir nagrinėjimas
Civilinės būklės aktų registravimas
Savivaldybės turtas
Daugiabučių namų modernizavimas ir valdymas
Būstas
Švietimas
Transportas
Kultūra
Kultūros paveldas
Sportas
Jaunimas
Verslas
Sveikatos apsauga
Aplinkotvarka ir infrastruktūra
Civilinė sauga
Tarptautinis bendradarbiavimas
Parama smulkiam ir vidutiniam verslui
Koordinuota pagalba vaikui ir šeimai
Socialinė ir piniginė parama
Strateginis veiklos planavimas
Lietuvių kalba
ES parama
Viešoji tvarka

Viršus

Apie savivaldybę
Seniūnijos
Taryba
Taryba
Tarybos posėdžių darbotvarkės
Komitetų posėdžių darbotvarkės
Administracija
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Pranešėjų apsauga
Administracinė informacija
Teisės aktų paieška
Nauji aktualūs teisės aktai
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Gyventojų priėmimas ir tvarka
Informacijos rinkmenos
Pranešimo apie triukšmą forma
Turizmas
Mobilioji aplikacija
Verslas

Apie savivaldybę

Klausimai
Administracinės paslaugos

Įvertinkite, išsakykite nuomonę apie  savivaldybėje suteiktas paslaugas

01 Aplinkos apsauga, sanitarija
01-02 Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
01-03 Leidimų pavojingos veislės šunims įsigyti, laikyti, dresuoti išdavimas
02 Archyve saugomų dokumentų išdavimas
02-01 Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
02-02 Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo
02-03 Pažymų apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus MSA išdavimas
02-04 Informacijos apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimą toliau saugoti suteikimas
 
02-05 Marijampolės savivaldybės institucijų teisės aktų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas
03 Civilinės būklės įrašai
Atsisakius popierinių gimimo, mirties ir santuokos liudijimų, gyventojų laukia kelios naujovės
03-01 Gimimo registravimas
03-02 Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
03-05 Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
03-06 Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
03-08 Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas santuokai užsienyje 
03-09 Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą
03-10 Asmens vardo ir  pavardės keitimo registravimas
03-12 Civilinės būklės įrašo išrašo išdavimas
03-13 Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas, ištaisymas, papildymas, atkūrimas ir anuliavimas
03-16 Užsienio valstybėje įregistruotos mirties įtraukimas į apskaitą
04 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-01 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-02 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas
04-03 Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
04-05 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas
04-07 Prašymas pažymai gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
04-08 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir daugiakalbę standartinę formą išdavimas  
05 Konsultacijos
05-01 Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas  
05-03 Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
05-04 Asmenų konsultavimas Marijampolės savivaldybės administracijos kompetencijos klausimais  
06 Leidimai, licencijos transporto veiklai
06-01

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, duomenų pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas

https://vektra.vkti.gov.lt/vektra-portal/

06-02

Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, duomenų pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos kopijos panaikinimas

https://vektra.vkti.gov.lt/vektra-portal/

06-03 Leidimo vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas  
06-04 Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas
06-05 Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
06-06 Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas /Dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo paslauga laikinai neteikiama/
06-07 Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
06-08 Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą išdavimas
07 Leidimai, licencijos, sutikimai prekybai, renginiams organizuoti       
07-01 Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, galiojimo panaikinimas
07-02 Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas
07-03 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-05 Sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Paslauga neteikiama
07-07 Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
07-08 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-16 Leidimo organizuoti renginį išdavimas
07-17 Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) išdavimas  
07-18 Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas, patikslinimas, licencijos galiojimo panaikinimas  
07-20 IV kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko derinimas  
07-21 Skrydžio virš Marijampolės miesto derinimas  
07-22 Leidimo naudoti Marijampolės reklamos simbolį išdavimas  
07-23 Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimas  
08 Paramos teikimas
08-03 Veiklos programų dėl lėšų skyrimo socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje, vaikų dienos centrų, senyvo amžiaus asmenų užimtumo programoms priėmimas  
08-04 Paramos neįgaliųjų socialinės  reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas  
08-05 Paramos iš Užimtumo didinimo programos teikimas  
08-06 Paramos iš Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo teikimas  
08-07 Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ir kitiems projektams priėmimas  
08-08 Paramos po stichinių nelaimių teikimas  
08-09 Paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo teikimas  
08-10 Prašymo dėl įrašymo į Marijampolės savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą priėmimas  
08-11 Prašymo skirti vaikų vasaros poilsio dalinį finansavimą priėmimas ir finansavimo skyrimas  
09 Savivaldybės turtas
09-01 Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui
10 Seniūnijų veikla
10-01 Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
10-04 Notarinių veiksmų atlikimas
10-05 Pažymos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
10-06 Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas
11 Būstas
11-01 Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, sąrašą priėmimas  
11-03 Prašymo dėl savivaldybės būsto ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų pardavimo priėmimas  
11-04 Prašymo dėl paramos būstui įsigyti priėmimas  
11-06 Prašymo dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo priėmimas  
11-09 Prašymo  įrašyti į asmenų ir šeimų sąrašą savivaldybės būstui išsinuomoti priėmimas  
11-11 Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo priėmimas ir pažymos išdavimas
11-12 Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti (gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) priėmimas  
11-13 Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti (išnuomoti socialinį būstą asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę socialinio būsto nuomą, sąrašą) priėmimas  
12 Socialinė parama
12-01 Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas
12-02 Prašymo-paraiškos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
12-03 Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas
12-04 Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-05 Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-06 Prašymo vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-07 Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-08 Prašymo globos (rūpybos) išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-09 Prašymo globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
12-10 Prašymo išmokai privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui gauti  priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-11 Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-12 Prašymo-paraiškos mokinių nemokamam maitinimui gauti priėmimas, nemokamo maitinimo skyrimas ir mokėjimas
12-13 Prašymo-paraiškos paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-14 Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-17 Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, išauginusioms penkis ir daugiau vaikų, priėmimas bei teikimo rengimas
12-18 Prašymo paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau-išmoka) gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-19 Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas  
12-20 Prašymo valstybės paramai ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-21 Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-22 Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas  
12-23 Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas  
12-24 Prašymo išmokai neįgaliesiems gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-25 Prašymo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse priėmimas  
12-26 Prašymo dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas  
12-27 Paramos  maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas  
12-28 Prašymo dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems priėmimas  
12-30 Prašymo asmeninės higienos ir priežiūros paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas  
12-32 Prašymo socialinėms paslaugoms gauti priėmimas ir paslaugų skyrimas  
12-33 Prašymo pažymai apie gaunamas pajamas priėmimas, pažymos išdavimas  
12-34 Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą  gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
12-35 Prašymo išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-36 Prašymo išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-37 Prašymo tikslinėms kompensacijoms gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-38 Prašymo išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju (toliau-kompensacija) priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
12-39 Prašymo išmokai įvaikinus vaiką priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-41 Prašymo dėl išmokų vaikams formų išdavimo užsienio kompetentingoms įstaigoms priėmimas  
12-42 Prašymo dėl pažymos globotinio (-ės) turto pardavimui (disponavimui) priėmimas ir pažymos išdavimas  
12-43 Prašymo dėl išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse priėmimas  ir išvados pateikimas  
12-44 Nemokamų baseino paslaugų teikimas neįgaliems asmenims  
12-45 Prašymo vaiko laikinosios priežiūros išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas  
13 Teritorijų planavimas, statyba
13-02 Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
13-03 Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą išdavimas  
13-05 Leidimo įrengti išorinę reklamą Marijampolės savivaldybės teritorijoje išdavimas
13-06 Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus
13-08 Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams  
13-09 Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas
13-10 Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas  
13-11 Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas
13-12 Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas  
13-13 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas
13-14 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimas  
13-15 Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas
13-16 Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas
13-17 Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
13-18 Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (...) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas  
13-19

 Planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas

http://www.tpdris.lt  || http://www.zpdris.lt

13-20

Pranešimo apie pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ir/ar spalvinį vaizdą pateikimas

 
14 Vaiko teisių apsauga
14-03 Prašymo dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu priėmimas, laikinosios priežiūros nustatymas (panaikinimas)  
14-12 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
14-13 Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas   
14-17 Vaiko registravimas ir priėmimas į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupę  
14-18 Prašymo tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, priėmimas  
14-19 Prašymų dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, priėmimas  
14-20 Prašymų įvaikinti vaiką (-us) priėmimas  
16 Žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokestis
16-01 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos (ų) priėmimas ir tvirtinimas
16-02 Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
16-06 Pažymos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą išdavimas
16-07 Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas
17 Žemės ūkis, melioracija
17-01 Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiu ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas  
17-02 Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas  
17-03 Draudimo įmokų dalinis kompensavimas  
17-04 Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas  
17-05 Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
17-06 Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas  
17-08 Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ar apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas  
17-09 Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas  
17-10 Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas
17-13 Žemės ūkio valdų  įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos  
17-14 Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
17-15 Prašymo atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas  
17-16 Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas  
17-17 Projektų ir topografinių nuotraukų patikrinimas fiziniams ir juridiniams asmenims  
17-18 Prašymo dirbtinių  ir nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimui melioruotos žemės savininkams priėmimas  
17-19 Konsultacijos teikimas žemės savininkams ir naudotojams dėl melioracijos statinių remonto su išvykimu į vietą  
17-27 Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas  
17-28 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas
17-29 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo priėmimas  
17-30 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus  paraiškos išregistravimo priėmimas
17-31 Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas
17-33 Prašymo parengti natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentus, reikalingus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, priėmimas  
18 Eismo saugumas
18-01 Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
18-02 Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
18-03 Prašymo dėl kelių, gatvių ir šaligatvių remonto priėmimas  
18-04 Požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas  
18-05 Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas  
18-06 Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas  
19 Laidojimo klausimai
19-01 Leidimo laidoti išdavimas 
19-02 Leidimo įvažiuoti į kapinių teritoriją išdavimas  
19-03 Pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas  
19-04 Pažymos dėl kapaviečių (kapų) identifikavimo išdavimas  
19-05 Pažymos dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima išdavimas  

      

Socialinės paramos prašymų teikimas internetu http://www.spis.lt


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-22 14:17:12
@2010. Marijampolės savivaldybės administracija