2020-10-24; 17:12 val.

Administracinės paslaugos

Įvertinkite, išsakykite nuomonę apie  savivaldybėje suteiktas paslaugas

01 Aplinkos apsauga, sanitarija
01-02 Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
01-03 Leidimų pavojingos veislės šunims įsigyti, laikyti, dresuoti išdavimas
02 Archyve saugomų dokumentų išdavimas
02-01 Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir/arba likviduotų juridinių asmenų archyvo
02-02 Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo
02-03 Pažymų apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus MSA išdavimas
02-04 Informacijos apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimą toliau saugoti suteikimas
 
02-05 Marijampolės savivaldybės institucijų teisės aktų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas
03 Civilinės būklės įrašai
Atsisakius popierinių gimimo, mirties ir santuokos liudijimų, gyventojų laukia kelios naujovės
03-01 Gimimo registravimas
03-02 Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
03-05 Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
03-06 Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
03-08 Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas santuokai užsienyje 
03-09 Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą
03-10 Asmens vardo ir  pavardės keitimo registravimas
03-12 Civilinės būklės įrašo išrašo išdavimas
03-13 Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas, ištaisymas, papildymas, atkūrimas ir anuliavimas
03-16 Užsienio valstybėje įregistruotos mirties įtraukimas į apskaitą
04 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-01 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-02 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas
04-03 Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
04-05 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas
04-07 Prašymas pažymai gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
04-08 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir daugiakalbę standartinę formą išdavimas  
05 Konsultacijos
05-01 Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas  
05-03 Asmens skundo ar prašymo priėmimas bei nagrinėjimas
05-04 Asmenų konsultavimas Marijampolės savivaldybės administracijos kompetencijos klausimais  
06 Leidimai, licencijos transporto veiklai
06-01

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, duomenų pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas

https://vektra.vkti.gov.lt/vektra-portal/

06-02

Licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, duomenų pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos kopijos panaikinimas

https://vektra.vkti.gov.lt/vektra-portal/

06-03 Leidimo vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas  
06-04 Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas
06-05 Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas
06-06 Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas /Dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo paslauga laikinai neteikiama/
06-07 Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, keitimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
06-08 Leidimo vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą išdavimas
07 Leidimai, licencijos, sutikimai prekybai, renginiams organizuoti       
07-01 Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, galiojimo panaikinimas
07-02 Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas
07-03 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-05 Sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Paslauga neteikiama
07-07 Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
07-08 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-16 Leidimo organizuoti renginį išdavimas
07-17 Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) išdavimas  
07-18 Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas, patikslinimas, licencijos galiojimo panaikinimas  
07-20 IV kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko derinimas  
07-21 Skrydžio virš Marijampolės miesto derinimas  
07-22 Leidimo naudoti Marijampolės reklamos simbolį išdavimas  
07-23 Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimas  
08 Paramos teikimas
08-03 Veiklos programų dėl lėšų skyrimo socialinių paslaugų teikimo bendruomenėje, vaikų dienos centrų, senyvo amžiaus asmenų užimtumo programoms priėmimas  
08-04 Paramos neįgaliųjų socialinės  reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas  
08-05 Paramos iš Užimtumo didinimo programos teikimas  
08-06 Paramos iš Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo teikimas  
08-07 Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros, sporto, sveikatos, jaunimo ir kitiems projektams priėmimas  
08-08 Paramos po stichinių nelaimių teikimas  
08-09 Paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo teikimas  
08-10 Prašymo dėl įrašymo į Marijampolės savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą priėmimas  
08-11 Prašymo skirti vaikų vasaros poilsio dalinį finansavimą priėmimas ir finansavimo skyrimas  
09 Savivaldybės turtas
09-01 Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui
10 Seniūnijų veikla
10-01 Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
10-04 Notarinių veiksmų atlikimas
10-05 Pažymos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
10-06 Pažymos apie žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas
11 Būstas
11-01 Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, sąrašą priėmimas  
11-03 Prašymo dėl savivaldybės būsto ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų pardavimo priėmimas  
11-04 Prašymo dėl paramos būstui įsigyti priėmimas  
11-06 Prašymo dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo priėmimas  
11-09 Prašymo  įrašyti į asmenų ir šeimų sąrašą savivaldybės būstui išsinuomoti priėmimas  
11-11 Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo priėmimas ir pažymos išdavimas
11-12 Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti (gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją) priėmimas  
11-13 Prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti (išnuomoti socialinį būstą asmenims ir šeimoms, neįrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę socialinio būsto nuomą, sąrašą) priėmimas  
12 Socialinė parama
12-01 Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas
12-02 Prašymo-paraiškos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
12-03 Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas
12-04 Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-05 Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-06 Prašymo vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-07 Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-08 Prašymo globos (rūpybos) išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-09 Prašymo globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
12-10 Prašymo išmokai privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui gauti  priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-11 Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-12 Prašymo-paraiškos mokinių nemokamam maitinimui gauti priėmimas, nemokamo maitinimo skyrimas ir mokėjimas
12-13 Prašymo-paraiškos paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-14 Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-17 Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, išauginusioms penkis ir daugiau vaikų, priėmimas bei teikimo rengimas
12-18 Prašymo paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką (toliau-išmoka) gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-19 Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas  
12-20 Prašymo valstybės paramai ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-21 Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-22 Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas  
12-23 Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas  
12-24 Prašymo išmokai neįgaliesiems gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-25 Prašymo dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikrose srityse priėmimas  
12-26 Prašymo dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas  
12-27 Paramos  maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas  
12-28 Prašymo dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems priėmimas  
12-30 Prašymo asmeninės higienos ir priežiūros paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas  
12-32 Prašymo socialinėms paslaugoms gauti priėmimas ir paslaugų skyrimas  
12-33 Prašymo pažymai apie gaunamas pajamas priėmimas, pažymos išdavimas  
12-34 Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą  gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas
12-35 Prašymo išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-36 Prašymo išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-37 Prašymo tikslinėms kompensacijoms gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-38 Prašymo išmokėti tikslinę kompensaciją gavėjo mirties atveju (toliau-kompensacija) priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
12-39 Prašymo išmokai įvaikinus vaiką priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-41 Prašymo dėl išmokų vaikams formų išdavimo užsienio kompetentingoms įstaigoms priėmimas  
12-42 Prašymo dėl pažymos globotinio (-ės) turto pardavimui (disponavimui) priėmimas ir pažymos išdavimas  
12-43 Prašymo dėl išvados dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse priėmimas  ir išvados pateikimas  
12-44 Nemokamų baseino paslaugų teikimas neįgaliems asmenims  
12-45 Prašymo vaiko laikinosios priežiūros išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas  
13 Teritorijų planavimas, statyba
13-02 Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
13-03 Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą išdavimas  
13-05 Leidimo įrengti išorinę reklamą Marijampolės savivaldybės teritorijoje išdavimas
13-06 Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus
13-08 Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams  
13-09 Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas
13-10 Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimas ir keitimas  
13-11 Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas
13-12 Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas  
13-13 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas
13-14 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimas  
13-15 Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas
13-16 Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas
13-17 Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
13-18 Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (...) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas  
13-19

 Planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas

http://www.tpdris.lt  || http://www.zpdris.lt

13-20

Pranešimo apie pasikeitusį išorinės reklamos savivaldybės teritorijoje grafinį ir/ar spalvinį vaizdą pateikimas

 
14 Vaiko teisių apsauga
14-03 Prašymo dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu priėmimas, laikinosios priežiūros nustatymas (panaikinimas)  
14-12 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
14-13 Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas   
14-17 Vaiko registravimas ir priėmimas į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupę  
14-18 Prašymo tapti vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju, dalyviu ar budinčiu globotoju, priėmimas  
14-19 Prašymų dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis, priėmimas  
14-20 Prašymų įvaikinti vaiką (-us) priėmimas  
16 Žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokestis
16-01 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos (ų) priėmimas ir tvirtinimas
16-02 Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčių suteikimas
16-06 Pažymos apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą išdavimas
16-07 Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas
17 Žemės ūkis, melioracija
17-01 Dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiu ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimas  
17-02 Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimas  
17-03 Draudimo įmokų dalinis kompensavimas  
17-04 Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas  
17-05 Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
17-06 Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas  
17-08 Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ar apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas  
17-09 Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas  
17-10 Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo ar paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio įregistravimas ar išregistravimas
17-13 Žemės ūkio valdų  įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos  
17-14 Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams
17-15 Prašymo atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas  
17-16 Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas  
17-17 Projektų ir topografinių nuotraukų patikrinimas fiziniams ir juridiniams asmenims  
17-18 Prašymo dirbtinių  ir nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimui melioruotos žemės savininkams priėmimas  
17-19 Konsultacijos teikimas žemės savininkams ir naudotojams dėl melioracijos statinių remonto su išvykimu į vietą  
17-27 Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas  
17-28 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas
17-29 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo priėmimas  
17-30 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus  paraiškos išregistravimo priėmimas
17-31 Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas
17-33 Prašymo parengti natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentus, reikalingus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, priėmimas  
18 Eismo saugumas
18-01 Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas
18-02 Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas
18-03 Prašymo dėl kelių, gatvių ir šaligatvių remonto priėmimas  
18-04 Požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas  
18-05 Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas  
18-06 Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas  
19 Laidojimo klausimai
19-01 Leidimo laidoti išdavimas 
19-02 Leidimo įvažiuoti į kapinių teritoriją išdavimas  
19-03 Pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas  
19-04 Pažymos dėl kapaviečių (kapų) identifikavimo išdavimas  
19-05 Pažymos dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima išdavimas  

      

Socialinės paramos prašymų teikimas internetu http://www.spis.lt


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-22 14:17:12