2020-08-08; 12:01 val.

Grupių ir klasių komplektų skaičius

SPRENDIMAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA


SPRENDIMAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2018-2019 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO

2018 m. rugsėjo  24 d. Nr. 1-271
Marijampolė

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2 dalimi, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ 3 punktu, Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.1, 19 ir 20 punktais, Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.1-43 „Dėl priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10  punktu, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

Pakeisti Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičių 2018-2019 mokslo metams, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-117 „Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus 2018-2019 mokslo metams patvirtinimo“, ir  išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

 Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


Savivaldybės merė
Irena Lunskienė


Visas sprendimo tekstas >>


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-22 13:49:09