2020-08-11; 22:31 val.

Pradžia / Civilinė sauga
Civilinė sauga. Informacija visuomenei apie žemesniojo lygio pavojingąjį objektą

INFORMACIJA VISUOMENEI APIE ŽEMESNIOJO LYGIO PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ
(UAB „BALTIC PETROLEUM“ MARIJAMPOLĖS NAFTOS BAZĖ)

– UAB „Baltic Petroleum“ Marijampolės naftos bazė yra žemesniojo lygio pavojingasis objektas (toliau – pavojingasis objektas). Adresas – Marijampolė, Dariaus ir Girėno g. 17.

– Pavojingajam objektui taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų (toliau – Nuostatai) reikalavimai ir pagal Nuostatų reikalavimus 2017 m. gegužės 16 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos yra pateiktas pranešimas apie pavojingąjį objektą.

– UAB „Baltic Petroleum“ Marijampolės naftos bazėje yra vykdoma naftos produktų (benzino ir dyzelino), riebalų rūgščiųjų metilo esterių ir denatūruoto etilo alkoholio priėmimas, sandėliavimas ir išdavimas. Veiklos rūšies kodas: 631200.

– Pavojingasis objektas sandėliuoja:

˃ Dyzeliną (rezervuarų bendra talpa 6000 m³). Dyzelinas yra degus skystis. Lengvesnieji angliavandeniliai lėtai garuoja. Garai dirgina kvėpavimo organus. Įkvėpus didelį kiekį dyzelino garų, galimas cheminio apsinuodijimo pavojus. Dyzeline gali būti nemažas (iki 8 % masės) policiklinių arenų (aromatinių angliavandenilių) kiekis. Eksperimentiniai tyrimai parodė, kad kai kurie iš šių angliavandenilių gali sukelti vėžinius susirgimus. Nuo ilgalaikio ir pasikartojančio dyzelino poveikio sausėja ir trūkinėja oda. Toksiškas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepageidautinus poveikius vandens aplinkai. Egzistuoja rizika užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis.

˃ Benziną (rezervuarų bendra talpa 1000 m³). Benzinas yra ypač lengvai užsidegantis skystis, kuris aplinkos temperatūroje gali suformuoti sprogius oro ir angliavandenilinių garų mišinius. Garai dirgina odą, akis ir kvėpavimo organus. Užtiškus skystam produktui, akys ir oda sudirginama. Benzine gali būti iki 1 % tūrio benzeno, kuris klasifikuojamas kaip 2-os kategorijos kancerogenas, todėl ilgalaikis poveikis gali sukelti vėžį, anemiją, leukemiją ir kitas ligas. Įkvėpti produkto garai gali sukelti mieguistumą ir svaigulį. Toksiškas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepageidautinus poveikius vandens aplinkai. Egzistuoja rizika užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis.

Poveikis gyventojams, ūkio subjektų ir įstaigų darbuotojams galimas tik išsiliejus, užsidegus benzinui ar dyzelinui, įvykus sprogimui viename iš rezervuarų. Gaisro metu, degant naftos produktams, išsiskiria anglies monoksidas (smalkės), azoto oksidai, sotieji angliavandeniai, sieros dioksidas ir suodžiai, kurie užteršia atmosferą, be to, išsiskiria didžiuliai šilumos kiekiai, kurie kelia pavojų įmonės darbuotojams ir į poveikio zoną patenkančių ūkio subjektų ir įstaigų darbuotojams bei gyventojams (pažeidžiami kvėpavimo organai). Oro taršos CO2 poveikio zonos, tarp darbo aplinkos ir pakeliamos kvėpuoti 0,5 – 1,0 val., spindulys – 760 m.

Sprogimas gali įvykti užsidegus benzino ar dyzelino rezervuarui. Sprogimo banga sugriautų įrenginius, pastatus, būtų suluošinti žmonės (ausų būgnelių pažeidimas). Poveikio zonos: visiško sugriovimo spindulys – 17 m; pavojingo poveikio spindulys – 90 m; saugaus atstumo spindulys – 313 m.

Įvykus avarijai, naftos produktais užteršiamas ne tik paviršinis vanduo ir gruntas, bet avarijos pasekmės gali turėti įtakos žmonių sveikatai ateityje.

– Veiklos vykdytojo veiksmai įvykus avarijai pavojingajame objekte:

– asmuo, pirmas pastebėjęs avariją, nedelsdamas informuoja objekto vadovą ir objekto avarines tarnybas. Objekto vadovas nedelsdamas praneša objekto darbuotojams, numatomoms pasitelkti specialiosioms tarnyboms, aplinkiniams gyventojams, kompetentingai institucijai, valstybės ir savivaldybės institucijoms;

– imasi skubių priemonių, kad būtų lokalizuoti avarijos padariniai ir apsaugoti žmonės;

– atsižvelgdamas į avarijos pobūdį bei mastą, pavojingųjų medžiagų sklidimo greitį, galimą poveikį žmonių sveikatai bei gyvybei, per vietinę arba savivaldybės perspėjimo sistemą informuoja objekto darbuotojus, kaimyninių objektų vadovus, perspėja gyventojus, patenkančius į galimo užterštumo zoną, pateikia civilinės saugos rekomendacijas, kaip elgtis įvykus cheminei avarijai, civilinės saugos sistemos pajėgų nurodymus (naudojami stacionarūs telefonai bendrovės patalpose, mobilieji darbuotojų telefonai, centralizuoto valdymo elektros sirena);

– prireikus organizuoja darbuotojų evakavimą, pirminius gelbėjimo darbus ir jiems vadovauja iki gelbėjimo darbų vadovo atvykimo;

– organizuoja avarijos likvidavimo darbus;

– likvidavus avariją, pagal sudarytas sutartis atsakingi ūkio subjektai sutvarko užterštą gruntą ir apgadintus įrenginius.

 

Informacija apie pavojingojo objekto planinį patikrinimą

Pavojingojo objekto paskutinio planinio patikrinimo data – 2017 m. gegužės 15-26 d.

Tikrinimo mastas. Buvo tikrinamas Pramoninių avarijų prevencijos nuostatų reikalavimų vykdymas, dalies saugos valdymo sistemos procedūrų veikimas ir sauga – organizavimas, personalo mokymas, veiklos procesų kontrolė, pakeitimų modifikavimų valdymas, pasirengimas reaguoti didelių pramoninių avarijų atvejais, stebėsenos (monitoringo) vykdymas, tikrinimai ir peržiūros (vidiniai ir išoriniai) auditavimai. Tikrinta, kaip pavojingajame objekte laikomasi galiojančių teisės aktų reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros klausimais, tikrinta elektros naudojimo įrenginių patikimumas, efektyvumas ir techninė sauga, tikrinta, ar statiniai pripažinti tinkamais naudoti ir ar jie naudojami pagal paskirtį. Tikrinta, kaip pavojingajame objekte laikomasi priešgaisrinės saugos ir aplinkosauginių reikalavimų, tikrinta veiklos vykdytojo veikla, susijusi su pavojingų krovinių vežimu geležinkelio transportu. Tikrinta, kaip šalinami trūkumai nurodyti valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų pateiktuose nurodymuose, tikrinimo aktuose, pažymose.

 

Galimybė gauti informaciją apie pavojingąjį objektą

Smulkesnė informacija apie pavojingąjį objektą teikiama:

– UAB „BALTIC PETROLEUM“ interneto svetainėje www.balticpetroleum.lt

– Marijampolės savivaldybės administracijoje, adresu: Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-04 10:19:51

Civilinės saugos informaciniai pranešimai