Marijampolės savivaldybė - Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

2020-10-24; 18:25 val.

Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija (toliau - Komisija), vykdydama Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme ir  Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-651/A1-455/V-1004 „Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytas funkcijas bei vadovaudamasi Komisijos narių patvirtintu metinės veiklos planu:

  1. kartu su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinant, ir Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka atsiskaito už jų įgyvendinimą;
  2. surenka informaciją, būtiną Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui dėl vaiko minimalios priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo arba dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo ar panaikinimo priimti bei dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  3. nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 7 ir 9 straipsniuose, skyrimo bei koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo;
  4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro informavimo apie vaiko atvykimą į vaikų socializacijos centrą dienos surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nurodytus vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus;
  5. pasibaigus nustatytam vaiko vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo terminui, užtikrina vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
  6. koordinuoja mokyklų Vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
  7. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) tobulinimo;
  8. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Komisijos nariai:

Komisijos nario vardas, pavardė

Elektroninio pašto adresas

Telefono numeris

 

 

 

Vaidas Zabilevičius – pirmininko pavaduotojas

vaidas.zabilevicius@vaikoteises.lt

8 613 81421

Laimutė Jakevičienė – sekretorė

laimute.jakeviciene@marijampole.lt

(8 343) 90072

Svajonė Rainienė – komisijos narė

svajone.rainiene@marijampole.lt

(8 343) 90018

Jolita Adomaitytė – komisijos narė

jolitaadomaityte@gmail.com

8 611 10113

Nerijus Brundza – komisijos narys

nerijus.brundza@prokuraturos.lt

(8 343) 56440

Vilija Danilevičė – komisijos narė

vilija.danilevice@policija.lt

8 676 84910

Aušra Jurkšaitienė  – komisijos narė

ausra065@gmail.com

8 612 96009

Asta Klimienė – komisijos narė

klimbetster@gmail.com

(8 343) 52287 / 8 647 33469

Loreta Rutkauskienė – komisijos narė

loreta.rutkauskiene@marijampole.lt

(8 343) 90091  

Aušrinė Jasinskienė – komisijos narė

ausrine.jasinskiene@kapt.lt

8 646 43818

Lina Laukaitienė – komisijos narė

l.laukaitiene@marijampolesvsb.lt

8 655 59940

Elena Senkuvienė – komisijos narė

esenkuvkiene@gmail.com

(8 343) 28635

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė – Laimutė Jakevičienė, l. e. p. , tel. (8 343) 90 072, tel.  8 686 59 905, el. p. laimute.jakeviciene@marijampole.lt

 

Pridedama:

 

Patvirtintos dokumentų formos dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių ir koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų

 

Teisės aktai


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-10 16:40:23