2020-08-14; 11:14 val.

14-13 || Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) skyrimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės. Paslaugos teikiamos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų.

Fizinis ar juridinis asmuo prašymą gauti koordinuotai teikiamas paslaugas pagal pateiktą formą gali pateikti: (tiesiogiai atvykęs į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį).

Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas paštu.
Administracinės paslaugos rezultatas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) paskiriamos švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės   paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo
 1. Nustatytos formos prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu prašymą teikia fizinis asmuo)
 3. Vaiko asmens dokumentų kopija (iki 16 m. – gimimo liudijimo, o vyresniems – asmens tapatybės kortelės arba LR piliečio paso kopija)
 4. Jei kreipiasi globėjas/rūpintojas (-ai), pridėti globą (rūpybą) patvirtinančio dokumento kopiją (direktoriaus įsakymo arba teismo sprendimo)
 5. Aktuali informacija, susijusi su prašymo pateikimu (pavyzdžiui, jei vaikas vertintas Marijampolės savivaldybės pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, pažymos ar specialiojo ugdymo centro kopija, medicinos pažymos (forma Nr. 0/27a) kopija, jei pagalba teikta įstaigos vaiko gerovės komisijoje, komisijos protokolas ir kt.)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti   institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Vaiko charakteristika ir ją pagrindžiantys dokumentai iš ugdymo įstaigos;
 2. Pedagoginės psichologinės tarnybos turima informacija apie vaiką;
 3. Sveikatos priežiūros įstaigos dokumentai;
 4. Seniūnijos turimi dokumentai;
 5. Socialinės pagalbos centro turima informacija apie šeimą;
 6. Prokuratūros ir policijos turima informacija.
Administracinės paslaugos teikėjas Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)
Laimutė Jakevičienė, l. e. p. , tel. (8 343) 90 072, tel.  8 686 59 905, el. p. laimute.jakeviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Karolis Podolskis, administracijos direktorius, tel. (8 343)  90 011,  el. p. karolis.podolskis@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo   turinys Prašymo forma   
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės   administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-10 16:45:02