2020-08-14; 14:23 val.

13-03 || Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (...) remontą, statinio (...) remontą, statinio (...) paskirties keitimą, statinio griovimą išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą išdavimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - pagal pateiktus fizinių ar juridinių asmenų prašymus išduoti statybą leidžiančius dokumentus vykdyti statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio kapitalinį remontą, statinio paprastąjį remontą, statinio ar jo dalies paskirties pakeitimą, statinio griovimą

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu ( per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt.,
https://planuojustatyti.lt/). 

Prašymas turi būti prašymo pateikėjo pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: prašymo pateikėjo asmens vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninio pašto adresas.

Prašyme nurodomas statybą leidžiančio dokumento išdavimo būdas: išduoti statybą leidžiančio dokumento popierinį variantą, statybą leidžiantį dokumentą pasirašytą elektroniniu parašu, atsiųsti statytojui prašyme nurodytu el. paštu, popierinio ar el. parašu pasirašyto statybą leidžiančio dokumento neišduoti.

Administracinės paslaugos rezultatas Statybą leidžiantis dokumentas, ar priimtas neigiamas sprendimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas;
 2. Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodytas atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 3. Statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privalomas pagal Statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį)
 4. Žemės sklypo bendraturčių  sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso buto ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas sprendimas pagal Statybos įstatymo 5 dalies 7 punkto reikalavimus;
 5. Statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo;
 6. Žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus (išskyrus atvejus, kai valstybinėje žemėje atnaujinami (modernizuojami) pastatai neatliekant rekonstravimo darbų; kai valstybinėje žemėje nesuformuotame žemės sklype atliekamas statinio kapitalinis remontas, kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius) arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiais atstumais iki gretimo sklypo ribos, tai pat jei kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudotis statybos metu,-sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servitutų nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant) inžinerinius statinius
 7. Statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl Statybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), tai pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendro naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo remonto ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinka nustatyta tvarka patvirtintą bendro naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą-šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija;
 8. Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
 9. Statinio kadastro duomenų byla, išskyrus Statybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį;
 10. Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 11. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus nepritarimo projektui motyvus aprašymas (pakartotinio prašymo pateikimo atveju);
 12. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas)
 13. Sanitarinės apsaugos zonos zonų ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
 14. Gretimo žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kitus valstybės registrus, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos turi būti nustatytos sąlygos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
 15. Statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
 16. Statinio projekto priėmimo-perdavimo aktas;
 17. Dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą Statybos įstatymo 1 priede sumokėjimą ir dokumentai pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį,-savavališkos statybos atveju;
3-13 punktuose nurodyti dokumentai atskirai neteikiami, jeigu jie ar jų patvirtintos kopijos yra įtraukti į statinio projektą;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojant informacine sistema „Infostatyba“ informacija gaunama iš:
 1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (Vilnius, Vasario 16-osios g. 14 , 01514, www.vmi.lt) apie sumokėtą valstybės rinkliavos mokestį už statybą leidžiančio dokumento išdavimą.
 2. VĮ „Registrų centras“ (Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105, www.registrucentras.lt) apie nekilnojamojo turto registro objektų kadastrinis Nr. ir unikalius Nr., adresus, fizinių asmenų vardus, pavardės,  asmens kodą, deklaruotą gyvenamąją vietą, tel. Nr. el. pašto adresą, juridinių asmenų pavadinimą, buveinės adresą, juridinio asmens kodą, tel. Nr. el. pašto adresą.
Administracinės paslaugos tipas

Elektroninė
Neelektroninė

Duomenys apie elektroninės administracinės paslaugos teikimą   

Brandos lygis: 4
Tapatybės nustatymas: reikalingas

Paslaugos užsakymo prisijungimo būdai:

 • Gyventojams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai
 • Verslo subjektams:
  • elektroninio parašo naudotojams
  • asmens tapatybės kortelė
  • bankai    
 • Viešojo sektoriaus subjektai
  • valstybės tarnautojo pažymėjimas
 • Užsieniečiai
  • elektroninio parašo naudotojams
  • ES šalių tapatybės kortelė (STORK)
  • bankai
Administracinės paslaugos teikėjas

Kęstutis Rakauskas, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 90 050, kestutis.rakauskas@marijampole.lt

Gintarė  Urbonė, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 034,  gintare.urbone@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bekeris, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 90 033, el. p. arvydas.bekeris@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Statant rekonstruojant ypatingą statinį  28 darbo dienos.
Kitais atvejais 18 darbo dienų.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)
 • Statant ar rekonstruojant ypatingą statinį 165 Eur
 • Statant ar rekonstruojant neypatingą statinį 93 Eur
 • Atnaujinant (modernizuojant) pastatą-52 Eur
 • Atliekant statinio paprastąjį, kapitalinį remontą, statinio paskirties keitimą, statinio griovimą -52 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
AB Swedbank, banko kodas 73000
Banko sąskaitos numeris: LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas: 53018

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 


  

Laukiame dalykiškų komentarų, konstruktyvių pasiūlymų, parašytų lietuviškomis raidėmis.
Keiktis, įžeidinėti – negražu, Jums tai garbės nedaro.

 

 
Komentarų sąrašas (0)
Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-22 11:31:37