2020-08-07; 21:01 val.

17-05 || Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
Administracinės paslaugos pavadinimas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą ar pranešimą dėl medžiojamų gyvūnų padarytos žalos jį išnagrinėti surašyti aktą ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Prašymas ar pranešimas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta, kur  padaryta medžiojamų gyvūnų  žala.

Į pateiktą prašymą, pranešimą  surašomas aktas ir  atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas ar pranešimas, asmeniui pateiktas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas                         
  2. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentas
  3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo
  4. Žemės sklypo planas (kopija)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Dokumentai (aktuali redakcija), patvirtinantys  žemės sklypų, daiktinių teisių į juos, šių teisių suvaržymus ir juridinius faktus, įregistravimą Nekilnojamojo turto registre, gaunami iš VĮ Registrų centro kadastro ir registro duomenų bazės, http://www.registrucentras.lt/ntr/
Administracinės paslaugos teikėjas
Administracinės paslaugos vadovas Arvydas Bajoras, Komisijos pirmininkas, Administracijos direktoriaus pavaduotojas, el. p. arvydas.bajoras@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 7 dienas nuo  valdytojo ar naudotojo prašymo gavimo seniūnijoje. Išskyrus atvejį, kai dėl žalos pobūdžio jos dydis įmanomas nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (šiuo atveju pasirenkamas laikotarpis, kada žala yra geriausiai matoma ir įmanoma įvertinti). Lėšos už laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi būti sumokėtos per vieną mėnesį nuo žalos dydžio apskaičiavimo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma (laisva) 
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės kaimiškos seniūnijos:

  • Igliaukos seniūnija, Igliauka, Vytauto g. 19
  • Gudelių seniūnija, Gudeliai, Vytauto g. 8
  • Liudvinavo seniūnija, Liudvinavas, Vytauto g. 6
  • Marijampolės seniūnija, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
  • Sasnavos seniūnija, Sasnava, Sūduvos g. 27
  • Šunskų seniūnija, Šunskai, Varpo g. 32
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-07 12:29:20