2020-08-07; 22:21 val.

14-12 || Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

Administracinės paslaugos aprašymas Paslauga teikiama asmenims, norintiems skirti, pratęsti, pakeisti ar panaikinti minimalios ar vidutinės priežiūros priemones vaikams.

Vaiko atstovai pagal įstatymą, teritorinė policijos įstaiga, mokykla, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo (tarpinsitucinio bendradarbiavimo koordinatorius), seniūnija, prokuroras, vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta minimalios priežiūros priemonė) ir vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdantis asmuo (kai vaikui buvo skirta vidutinės priežiūros priemonė) turi teisę kreiptis į vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos Savivaldybės administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo.

A atvejis. Skyrimas.
Vaiko minimalios priežiūros priemonė - vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikui teikiama švietimo pagalba, dienos socialinės priežiūros ir kitos paslaugos, neatskiriant vaiko nuo jo atstovų pagal įstatymą.
Vaiko vidutinės priežiūros priemonė - vaikui taikomas įpareigojimas, kurį vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre.

Vaiko minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos vaikui:
 1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
 2. kuris padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
 3. kuris padarė administracinį teisės pažeidimą, tačiau jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatomis, nebuvo paskirta administracinė nuobauda;
 4. kurio elgesys daro žalą ar kelia pavojų jam pačiam ar aplinkiniams, o vaiko atstovų pagal įstatymą, vietos bendruomenės pastangų nepakanka teigiamiems jo elgesio pokyčiams pasiekti;
 5. kuris nuolat nesimoko pagal privalomojo švietimo programas (ar nelanko mokyklos).

Vaiko vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama vaikui:

 1. kuris padarė nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio pagal Lietuvos Respublikos baudžiamuosius įstatymus galima baudžiamoji atsakomybė už jo padarytą veiką;
 2. kuris per vienerių metų laikotarpį 3 ir daugiau kartų padarė administracinių teisės pažeidimų požymių turinčią veiką, tačiau šios veikos padarymo metu jis nebuvo sukakęs Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyto amžiaus, nuo kurio atsiranda administracinė atsakomybė;
 3.  kuriam pritaikius minimalios priežiūros priemones nebuvo pasiekta teigiamų jo elgesio pokyčių. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones - įpareigojimą lankytis pas specialistą, įpareigojimą lankyti vaikų dienos centrą, atvirą jaunimo centrą ar kitą socialinių paslaugų įstaigą, įpareigojimą tęsti mokymąsi kitoje mokykloje, įpareigojimą mokytis pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ar profesinio mokymo programas ir įpareigojimą dalyvauti socialinio ugdymo, reabilitacijos, integracijos, prevencijos, edukacinėse ir kitose programose - skiria vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos direktorius pagal Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos siūlymą. Vaikui įpareigojimas būti namuose nustatytu laiku, įpareigojimas nesilankyti vietose, kuriose daroma neigiama įtaka vaiko elgesiui, arba nebendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą įtaką, ir įpareigojimas dirbti auklėjamojo pobūdžio darbus, jei vaikas sutinka, ir vaiko vidutinės priežiūros priemonė skiriama tik gavus Marijampolės apylinkės teismo leidimą.

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę vaikui skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

B atvejis. Pratęsimas.
Jeigu vaikui paskirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemone nepavyko pasiekti teigiamų jo elgesio pokyčių, jam skirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė gali būti pratęsta. Sprendimas dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės pratęsimo priimamas ne vėliau kaip iki vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymo termino pabaigos.

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę vaikui pratęsia Savivaldybės administracijos direktorius.

 C atvejis. Pakeitimas.
Jeigu vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo metu atsiranda svarbios priežastys, dėl kurių tikslinga keisti vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo vietą, gali būti kreipiamasi dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonę vykdančio asmens pakeitimo.

Minimalios ir vidutinės priežiūros priemonę vaikui pakeičia Savivaldybės administracijos direktorius.

D atvejis. Panaikinimas.
Jeigu vaikui toliau taikyti minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę yra netikslinga arba vaikas negali šios priemonės vykdyti dėl kitų svarbių priežasčių, jam skirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė gali būti panaikinta nepasibaigus jos vykdymo terminui.

Jeigu vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo metu vaikui skiriamas areštas, vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymas sustabdomas. Jeigu vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo metu vaikui skiriamas terminuotas laisvės atėmimas, vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymas nutraukiamas.

Vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymas baigiasi:

 1. Pasibaigus nustatytam vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymo laikui.
 2. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą vieną priežiūros priemonę pakeisti kita.
 3. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą panaikinti minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę nepasibaigus jos vykdymo laikui.
 4. Administracijos direktoriui pasirašius įsakymą nutraukti vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymą.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Raštas dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo išduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt)
Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Administracinės paslaugos rezultatas

A atvejis. Skyrimas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą)“ arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo)“; raštas, pranešantis, kad Vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas

B atvejis. Pratęsimas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą)“ arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo)“; raštas, pranešantis, kad Vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.

C atvejis. Pakeitimas.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą)“ arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo)“; raštas, pranešantis, kad Vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.

 D atvejis. Panaikinimas.
avivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas arba raštas „Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo (pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo prieš terminą) arba „Dėl pareiškėjo prašymo (atmetimo)“; Raštas, pranešantis, kad vaiko gerovės komisijos posėdis nebus organizuojamas.
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti asmuo A atvejis. Skyrimas.
Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą paštu:
1. Prašymą.
2. Jei kreipiasi fizinis asmuo:
2.1. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
2.2. išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų;
2.3. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės. 3. Jei kreipiasi juridinis asmuo:
3.1. vaiko charakteristiką;
3.2. šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą;
3.3. pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes;
3.4. pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą;
3.5. teritorinio policijos komisariato pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
 3.6. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos.
4. Jei kreipiasi dėl vaiko vidutinės priežiūros skyrimo:
4.1. vaiko asmens dokumento kopiją su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių;
4.2. bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
4.3. dokumentus, įrodančius vaikui ir šeimai teiktą pagalbą;
4.4. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;
4.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.
5. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas paštu - jo kopiją).
6. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.).
Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2. Jei kreipiasi fizinis asmuo:
2.1. vaiko gimimo liudijimo skaitmeninę kopiją;
2.2. išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų;
2.3. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės.
3. Jei kreipiasi juridinis asmuo:
3.1. vaiko charakteristiką;
3.2. šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą;
3.3. pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes;
3.4. pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą;
3.5. teritorinio policijos komisariato pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
3.6. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos.
4. Jei kreipiasi dėl vaiko vidutinės priežiūros skyrimo:
4.1. vaiko asmens dokumento kopiją su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių;
4.2. bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
4.3. dokumentus, įrodančius vaikui ir šeimai teiktą pagalbą;
4.4. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių skaitmeninės kopijas;
4.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.
5. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas paštu - jo skaitmeninė kopiją).
6. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

B atvejis. Pratęsimas.

Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą paštu:
1. Prašymą, kuriame turi būti nurodyta vaiko minimalios ar vidutinės priemonės pratęsimo priežastys.
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo "Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo" kopiją.
3. Jei kreipiasi fizinis asmuo:
3.1. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
3.2. išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų;
3.3. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės.
4. Jei kreipiasi juridinis asmuo:
4.1. vaiko charakteristiką;
4.2. šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą;
4.3. pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes;
4.4. pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą;
4.5. teritorinio policijos komisariato pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
4.6. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos.
5. Jei kreipiasi dėl vaiko vidutinės priežiūros skyrimo:
5.1. vaiko asmens dokumento kopiją su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių;
5.2. bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
5.3. dokumentus, įrodančius vaikui ir šeimai teiktą pagalbą;
5.4. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;
5.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.
6. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) .
Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
 1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo "Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo" kopiją.
3. Jei kreipiasi fizinis asmuo:
3.1. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
3.2. išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų;
3.3. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės.
4. Jei kreipiasi juridinis asmuo:
4.1. vaiko charakteristiką;
4.2. šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą;
4.3. pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes;
4.4. pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą;
4.5. teritorinio policijos komisariato pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
4.6. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos.
5. Jei kreipiasi dėl vaiko vidutinės priežiūros skyrimo:
5.1. vaiko asmens dokumento kopiją su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių;
5.2. bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
5.3. dokumentus, įrodančius vaikui ir šeimai teiktą pagalbą;
5.4. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;
5.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.
6. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

C atvejis. Pakeitimas.

Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą paštu:
1. Prašymą, kuriame turi būti nurodyta vaiko minimalios ar vidutinės priemonės pakeitimo priežastys.
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo "Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo" kopiją.
3. Jei kreipiasi fizinis asmuo:
3.1. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
3.2. išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų;
3.3. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės.
4. Jei kreipiasi juridinis asmuo:
4.1. vaiko charakteristiką;
4.2. šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą;
4.3. pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes;
4.4. pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą;
4.5. teritorinio policijos komisariato pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
4.6. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos.
5. Jei kreipiasi dėl vaiko vidutinės priežiūros skyrimo:
5.1. vaiko asmens dokumento kopiją su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių;
5.2. bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
5.3. dokumentus, įrodančius vaikui ir šeimai teiktą pagalbą;
5.4. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;
5.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.
6. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas paštu - jo kopiją).
7. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.).
Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo "Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo" skaitmeninę kopiją.
3. Jei kreipiasi fizinis asmuo:
3.1. vaiko gimimo liudijimo skaitmeninę kopiją;
3.2. išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų;
3.3. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės.
4. Jei kreipiasi juridinis asmuo:
4.1. vaiko charakteristiką;
4.2. šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą;
4.3. pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes;
4.4. pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą;
4.5. teritorinio policijos komisariato pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
4.6. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos.
5. Jei kreipiasi dėl vaiko vidutinės priežiūros skyrimo:
5.1. vaiko asmens dokumento kopiją su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių;
5.2. bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
5.3. dokumentus, įrodančius vaikui ir šeimai teiktą pagalbą;
5.4. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;
5.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.
6. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

D atvejis. Panaikinimas.
Asmeniui atvykus į Savivaldybės administraciją arba teikiant prašymą paštu:
1. Prašymą, kuriame turi būti nurodyta vaiko minimalios ar vidutinės priemonės panaikinimo priežastys.
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo "Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo" kopiją.
3. Jei kreipiasi fizinis asmuo:
3.1. vaiko gimimo liudijimo kopiją;
3.2. Išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų;
3.3. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės.
4. Jei kreipiasi juridinis asmuo:
4.1. vaiko charakteristiką;
4.2. šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą;
4.3. pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes;
4.4. pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą;
4.5. teritorinio policijos komisariato pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
4.6. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos.
5. Jei kreipiasi dėl vaiko vidutinės priežiūros skyrimo:
5.1. vaiko asmens dokumento kopiją su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių;
5.2. bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
5.3. dokumentus, įrodančius vaikui ir šeimai teiktą pagalbą;
5.4. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;
5.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.
6. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas paštu - jo kopiją).
7. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.).
Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):
1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo "Dėl priežiūros priemonės vaikui skyrimo" skaitmeninę kopiją.
3. Jei kreipiasi fizinis asmuo:
3.1. vaiko gimimo liudijimo skaitmeninę kopiją;
3.2. išrašą iš vaiko sveikatos dokumentų;
3.3. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos būklės.
4. Jei kreipiasi juridinis asmuo:
4.1. vaiko charakteristiką;
4.2. šeimos charakteristiką ir gyvenimo sąlygų aprašymą;
4.3. pažymą apie visas mokyklos taikytas ir išnaudotas švietimo pagalbos vaikui teikimo galimybes;
4.4. pažymą apie vaikui taikytas minimalios priežiūros priemones ir efektyvumą;
4.5. teritorinio policijos komisariato pažymą apie vaiko padarytas nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių veikas ir administracinius teisės pažeidimus;
4.6. jei prašoma skirti vidutinės priežiūros priemonę - vaikų ir paauglių psichiatro išvadą dėl vaiko psichikos sveikatos.
5. Jei kreipiasi dėl vaiko vidutinės priežiūros skyrimo:
5.1. vaiko asmens dokumento kopiją su nuotrauka, kuri ne senesnė kaip 12 mėnesių;
5.2. bent vieno iš tėvų asmens dokumento kopiją ir ištuokos liudijimą, jei santuoka nutraukta;
5.3. dokumentus, įrodančius vaikui ir šeimai teiktą pagalbą;
5.4. teismų nuosprendžių, sprendimų ir nutarčių kopijas;
5.5. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ar teismo nutarties kopiją dėl vaiko globėjo ir vaiko globos vietos nustatymo.
6. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti   institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Vaiko charakteristika ir ją pagrindžiantys dokumentai iš ugdymo įstaigos;
 2. Pedagoginės psichologinės tarnybos turima informacija apie vaiką;
 3. Sveikatos priežiūros įstaigos dokumentai;
 4. Seniūnijos turimi dokumentai;
 5. Socialinės pagalbos centro turima informacija apie šeimą;
 6. Probacijos tarnybos informacija;
 7. Prokuratūros ir policijos turima informacija.
 8. Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada.
Administracinės paslaugos teikėjas Vyriausiasis specialistas (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius)
Laimutė Jakevičienė, l. e. p. , tel. (8 343) 90 072, tel.  8 686 59 905,
el. p. laimute.jakeviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Karolis Podolskis, administracijos direktorius,   el.p. karolis.podolskis@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo   turinys Prašymo forma   
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės  savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-10 16:46:36