2020-08-14; 11:06 val.

12-24 || Prašymo išmokai neįgaliesiems gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo išmokai neįgaliesiems gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas    

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą išmokai neįgaliesiems (toliau-išmoka) gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo.  

Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus  išmokai skirti, gali pateikti tiesiogiai, paštu arba pateikti elektroniniu būdu (http://www.spis.lt).

Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

Neveiksnių arba neveiksnių tam tikrose srityse ar ribotai veiksnių arba ribotai veiksnių tam tikrose srityse asmenų, kurie turi teisę į išmoką, vardu prašymą ir kitus dokumentus gali pateikti jų sutuoktiniai, tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai (įvaikiai), globėjai arba rūpintojai.

Išmoka 20 procentų bazinės socialinės išmokos (BSI-38,0 Eur) ) dydžio   mokama auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma - iki 24 metų) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidumą nustatančių komisijų) pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, komunalinių paslaugų, elektros energijos, kuro įsigijimo ar telefono išlaidoms padengti.

Nedarbingi asmenys: vaikai iki 18 metų (besimokantys Lietuvos Respublikoje įregistruotose bendrojo lavinimo ar profesinėse mokyklose pagal dieninę mokymo formą arba aukštosiose mokyklose pagal dieninę ar nuolatinę studijų formą - iki 24 metų); 2) nedirbantys neįgalieji, kurie Tarnybos yra pripažinti nedarbingi (iki 2005 m. liepos 1 d. - I ir II grupės invalidai, kurie invalidumą nustatančių komisijų buvo pripažinti nedarbingi); 3) asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.
Išmokų mokėjimas nutraukiamas, kai asmuo yra pripažįstamas iš dalies darbingas, neįgaliajam įsidarbinus arba neįgaliajam apsigyvenus socialinės globos įstaigoje.

Išmoka skiriama ir mokama nuo prašymo pateikimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Atsakymas apie priimtus sprendimus pateikiamas pareiškėjo prašyme  nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Išmokėta išmoka arba neigiamas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas išmokai gauti
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Vaiko (vaikų) gimimo įrašas (ai), jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje
 4. Darbingumo lygio pažyma arba Neįgalumo  pažymėjimas, kuriuose  yra įrašas, kad asmuo nedarbingas, jeigu šių duomenų nėra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenų bazėje
 5. Mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi ir apie tai nėra informacijos Mokinių ar Studentų registrų duomenų bazėse
 6. Asmeninės banko sąskaitos numeris
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys:
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį;
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - gaunamas ir draudžiamąsias pajamas, pajamų mokėjimo laikotarpį, draudžiamojo laikotarpio pradžią ir pabaigą, draudėją, atskaitymus iš Sodros išmokų;
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes;
 4. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę;  
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą;
Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės:

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė,  Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 k. d.

Pastaba. Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

Išmoka turi būti išmokama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo priimto sprendimo skirti išmoką dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos (savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą) arba seniūnijos, kurios teritorijoje yra nuomojamas būstas, specialistams.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, prašymą-paraišką pateikia  seniūnijos, kurioje faktiškai gyvena, specialistams.  

Prašymai priimami :

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvninkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliauka, Marijampolės sav.
 • Gudelių seniūnijoje, Vytauto g. 8, Gudeliai, Marijampolės sav.
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavas, Marijampolės sav.
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvninkų g. 18, Marijampolė
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnava, Marijampolės sav.
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskai, Marijampolės sav.

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-26 16:54:45