2020-08-14; 12:01 val.

12-22 || Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos  aprašymas    

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms (toliau-kompensacija) gauti, jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl kompensacijos skyrimo ir mokėjimo

Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, globėją (rūpintoją). Jeigu prašymas siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

1. Kompensacijos už vieną būstą teikiamos:
1.1. Žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, - iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų);
1.2. Nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti;
1.3. Nepriklausomybės gynėjams, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, - iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų).

2. Laidojimo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme. Nepriklausomybės gynėjai laidojami valstybės biudžeto lėšomis, juos laidojančiam asmeniui skiriant 40 bazinių socialinių išmokų (BSI-38,00 Eur) dydžio laidojimo išlaidų kompensaciją.

Kompensuojama 50 procentų išlaidų už: būsto šildymą; karštą vandenį; geriamąjį vandenį ir nuotekas; dujas; kietąjį ir skystąjį kurą; elektros energiją; laidinio telefono abonentinį (mėnesinį) mokestį; žemės,  esančios  po daugiaaukščiu gyvenamuoju  namu ir priskirtos kompensacijų už būstą gavėjams, mokestį; bendrojo  naudojimo  objektų  naudojimo  išlaikymą ir naudojimąsi jais; komunalinių atliekų išvežimą.

Jeigu viename būste gyvena kompensacijų už būstą gavėjai ir kiti asmenys (šeimos), neturintys teisės į šio įstatymo nustatytas  kompensacijas už būstą, tačiau už išlaidas jie atsiskaito   pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), išlaidos, tenkančios kompensacijų už būstą   gavėjams, apskaičiuojamos lygiomis dalimis, atsižvelgiant į tame būste gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių.

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl kompensacijų skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu

 Paslaugos rezultatas Pervestos kompensacijos į komunalines paslaugas teikiančių įmonių sąskaitas, išmokėtos kompensacijos arba neigiamas atsakymas.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas
  HTTPS://WWW.E-TAR.LT/PORTAL/LT/LEGALACT/TAR.4C2B9F5E31B7/VGAYNCGPJV
 • Marijampolės savivaldybės kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 03d. įsakymu Nr. DV-1396 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-33 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašo parvirtinimo''
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f5aa14a0995e11e8b93ad15b34c9248c
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, jeigu šių duomenų nėra VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenų bazėje;
 4. Nepriklausomybės gynėjo ar nukentėjusio asmens pažymėjimas
 5. Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros išduota pažyma, patvirtinanti žuvimo ar sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę, faktą
 6. Gimimo, mirties, santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ar mirties įrašai, jeigu šių duomenų nėra VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenų bazėje
 7. Vyresnių nei 18 m. vaikų pažymos iš mokymo įstaigų, jeigu šių duomenų nėra Mokinių ar Studentų registruose
 8. Asmens, pripažinto nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidu) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (iki 2005 m. liepos 1 d. - Valstybinė medicininės socialinės ekspertizės komisija) išduota pažyma, jeigu šių duomenų nėra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje, ir Neįgaliojo (invalido) pažymėjimas
 9. Dokumentai, įrodantys patirtas išlaidas (sąskaitos faktūros, mokėjimo kvitai, mokėjimo nurodymai, pažymos ir kt.), jeigu šių dokumentų nepateikia komunalines paslaugas teikiančios įstaigos  
 10. Piniginės paramos skyriaus specialistai turi teisę pareikalauti, kad kompensacijų už būstą gavėjas pateiktų kitus papildomus, tam tikras aplinkybes patikslinančius, dokumentus.
 11. Banko sąskaitos rekvizitai

Kompensacijų už būstą gavėjas turi pateikti dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 2. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę
 3. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius)
 4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes
Administracinės paslaugos teikėjas Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 343) 90 015, ramute.zaveckiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė,  Piniginės paramos skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė  20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Marijampolės savivaldybėje dėl kompensacijų kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administracijos  Piniginės paramos skyrių, 115 kab., J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-26 15:47:46