2020-08-07; 21:35 val.

12-12 || Prašymo-paraiškos mokinių nemokamam maitinimui gauti priėmimas, nemokamo maitinimo skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo-paraiškos mokinių nemokamam maitinimui gauti priėmimas, nemokamo maitinimo skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  mokinių nemokamam maitinimui gauti, jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas-paraiška gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, per atstovą arba elektroniniu būdu (http://www.spis.lt). Kai prašymas-paraiška teikiamas per atstovą, nurodomi šie atstovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas.

Dėl mokinių nemokamo maitinimo patvirtintą prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai. Šiuo atveju mokyklos administracija patvirtintą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą dieną, kai buvo gautas patvirtintas prašymas-paraiška, perduoda asmeniškai atsakingiems Piniginės paramos skyriaus specialistams arba elektroniniu paštu (pinigine.parama@marijampole.lt).

Jeigu kreipimosi dėl mokinių nemokamo maitinimo metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą gauti nemokamą maitinimą mokykloje. Šiame prašyme pareiškėjas apie save ir mokinį, kuriam prašoma skirti nemokamą maitinimą,  nurodo šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, mokyklos pavadinimą ir klasę, kurioje mokinys mokosi.

Nemokamas maitinimas skiriamas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau - mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Nemokamas maitinimas neskiriamas: 1) mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas; 2) mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas; 3) mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose;  4) mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Mokiniai turi teisę  į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau - vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP - 122,0 Eurai) dydžio.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pusryčius, pietus, pavakarius, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio,  šiais išimties atvejais:  dėl ligos; įvykus nelaimingam atsitikimui; netekus maitintojo; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus; kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką).

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme -paraiškoje nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos  rezultatas Suteiktas nemokamas maitinimas mokykloje arba neigiamas atsakymas Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas-paraiška
 2. Pareiškėjo tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei prašymas-paraiška pateikiama ne elektroniniu būdu
 3. Gimimo įrašas, jeigu duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje
 4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis. Nereikia pateikti pajamų, gaunamų iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Užimtumo tarnybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros
 5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:
  5.1. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio, Vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą, banko sąskaitos išrašą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
  5.2. žemės nuosavybės liudijimą arba pažymą apie turimą (nuomojamą) žemę, jeigu šių duomenų nėra VĮ Registrų centro duomenų bazėje;
  5.3. santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo ar mirties įrašai,  jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje;
  5.4. teismo nutartį (spendimą) dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo, tėvystės nustatymo
 6. Kitus dokumentus, pareikalavus specialistui
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt)  - apie asmens kodą, vardą, pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybosprie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) - apie gaunamas ir draudžiamąsias pajamas, pajamų mokėjimo laikotarpį, draudžiamojo laikotarpio pradžią ir pabaigą, draudėją, atskaitymus iš Sodros išmokų
 3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) - apie registravimosi Užimtumo tarnyboje datą ir registracijos nutraukimo datą bei priežastį, Užimtumo tarnybos pasiūlymus įsidarbinti, pasiūlytas darbo rinkos priemones, jų pradžią ir pabaigą
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) - apie gaunamas pajamas apie paramos  rūšį, išmokų sumą ir išmokėjimo datą
 5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt )  - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes
 6. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - apie nelegalų darbą
 7. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę;  
 8. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie studentų mokymosi įstaigas
 9. VĮ Registrų centro (Vinco Kudirkos g. 18-3,  03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie asmens ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų turimą registruotą nekilnojamąjį turtą (statinius, tarp jų nebaigtus statyti; žemę, įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių) pagal Nekilnojamojo turto registro pažymą socialinei paramai gauti
Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės, tel. (8 343) 90 009:
Kristina Globienė, kristina.globiene@marijampole.lt
Birutė Varankienė, birute.varankiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

Pastaba. Sprendimas dėl nemokamo maitinimo mokiniams skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti nemokamo maitinimo, nurodomos neskyrimo priežastys.

Pareiškėjas dėl nemokamo maitinimo skyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl nemokamo maitinimo skyrimo priėmimo dienos. Jeigu nemokamas maitinimas mokiniui neskiriamas, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka. Pareiškėjo pateikti dokumentai grąžinami jam.

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma - SP-11 forma
Prašymo priėmimo vieta

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Pareiškėjas dėl nemokamo maitinimo mokiniams kreipiasi į deklaruotos (savivaldybės, kurioje asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą) arba gyvenamosios vietos (jei gyvenamoji vieta nedeklaruota ir asmuo nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą) Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų specialistus.

Prašymai-paraiškos priimami:

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32
 
Asmenų, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis pareiškėjo pateikta informacija ir duomenimis, taip pat valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ar kitose informacinėse sistemose esančiais duomenimis, pagrindžiančiais ekonominius, socialinius ar asmeninius asmenų interesus toje savivaldybėje. Tais atvejais, kai, įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją ir duomenis apie faktinę gyvenamąją vietą, paaiškėja, kad jie netikslūs ir (ar) klaidingi ir (ar) valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ar kitose informacinėse sistemose nėra duomenų apie pareiškėją, faktinė gyvenamoji vieta patikrinama Marijampolės savivaldybės administracijos seniūnijų  ar Piniginės paramos skyriaus (esant būtinybei) specialistų ir surašomas buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.
 
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu


 

 

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  nemokamam maitinimui gauti, jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl nemokamo maitinimo skyrimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas-paraiška gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu būdu (http://www.spis.lt)  arba per atstovą. Kai prašymas-paraiška teikiamas per atstovą, nurodomi šie atstovo duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas.

 Dėl mokinio nemokamo maitinimo patvirtintą prašymą-paraišką pareiškėjas gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja vasaros poilsio stovyklas, administracijai. Šiuo atveju mokyklos administracija patvirtintą prašymą-paraišką ne vėliau kaip kitą dieną, kai buvo gautas patvirtintas prašymas-paraiška, perduoda asmeniškai atsakingiems Piniginės paramos skyriaus specialistams arba elektroniniu paštu (pinigine.parama@marijampole.lt).

Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia mokyklos ar savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai laisvos formos prašymą gauti socialinę paramą mokiniams. Šiame prašyme pareiškėjas apie save ir mokinį, kuriam prašoma skirti socialinę paramą mokiniams, nurodo šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, mokyklos pavadinimą ir klasę, kurioje mokinys mokosi.  mokėjimo ar kredito įstaigos pavadinimą.

Nemokamas maitinimas skiriamas mokiniams,  kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Nemokamas maitinimas neskiriamas: 1) mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas; 2) mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas; 3) mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose;  4) mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba).

Mokiniai turi teisę  į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP - 122,0 Eurai) dydžio.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas

iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą (pusryčius, pietus, pavakarius, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 valstybės remiamų pajamų dydžio,  šiais išimties atvejais:  dėl ligos; įvykus nelaimingam atsitikimui; netekus maitintojo; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus; kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką).

Pareiškėjas dėl nemokamo maitinimo skyrimo informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl nemokamo maitinimo skyrimo priėmimo dienos. Jeigu nemokamas maitinimas mokiniui neskiriamas, nurodoma neskyrimo priežastis ir sprendimo apskundimo tvarka. Pareiškėjo pateikti dokumentai jam grąžinami.

       Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme –paraiškoje nurodytu būdu.

 

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-15 14:59:40