2020-08-15; 10:36 val.

12-01 || Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas

Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Administracinės paslaugos aprašymas


Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą-paraišką socialinei pašalpai gauti, ją išnagrinėti, priimti sprendimą dėl pašalpos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai.

Pareiškėjas gali užpildyti ir  elektroninę paslaugos užsakymo formą (http://www.spis.lt) ir gauti galiojančią elektroninę administracinę paslaugą.

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka reikalavimus:

 1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo bei pajamos vienam asmeniui per mėn. yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (VRP - 122 Eur) bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui.
 2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka teisės aktu nustatytas sąlygas, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą.

Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui ar pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų asmeniui (122 Eur) ir vidutinių asmens pajamų per mėnesį.

Socialinės pašalpos dydis antram bendrai gyvenančiam asmeniui sudaro 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Socialinės pašalpos dydis trečiam ir paskesniam bendrai gyvenantiems asmenims sudaro 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Savivaldybės nustatyta tvarka, surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, socialinė pašalpa gali būti skiriama išimties tvarka.

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme-paraiškoje nurodytu būdu: paštu, elektroniniu paštu ar telefonu.

Paslaugos rezultatas Pervesta socialinė pašalpa į paslaugos gavėjo asmeninę sąskaitą banke arba išmokėta nepinigine forma: pervesta į socialinę kortelę, į maitinimo paslaugas teikiančios įmonės sąskaitą ir kt. arba neigiamas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas-paraiška ir jos priedai (priklausomai nuo aplinkybių):
  1.1. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;
  1.2. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys);
  1.3. Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus;
  1.4. Šeimos duomenys socialinei paramai;
  1.5. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
 3. Dokumentas, suteikiantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
 4. Gimimo įrašas, kai šių duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje
 5. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, išskyrus pajamas gaunamas iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Nacionalinės mokėjimo agentūros bei Užimtumo tarnybos
 6. Duomenys apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą, išskyrus duomenis, kurie yra VĮ Regitra, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Ūkinių gyvūnų ir Žemės ūkio transporto priemonių registruose bei VĮ Registrų centro duomenų bazėse
 7. Duomenys apie mėnesio, einančio prieš prašymo-paraiškos pateikimo mėnesį, paskutinę dieną turimą turtą ir tai patvirtinančius dokumentus, kai asmeniui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamas turtas neįregistruotas VĮ Registrų centro duomenų bazėje
 8. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, pateikia:
  8.1. asmeninės sąskaitos banke numerį;
  8.2. santuokos, ištuokos ar mirties įrašus, jeigu duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje;
  8.3. teismo nutartį (sprendimą) dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo, tėvystės bei vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
  8.4. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio išduotą pažymą, banko sąskaitos išrašą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti; 
  8.5. mokymo įstaigos pažymą, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo mokosi ir apie tai nėra informacijos Mokinių ar Studentų  registro duomenų bazėje;
  8.6. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
  8.7. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
  8.8. neįgaliojo, darbingumo lygio, neįgalumo lygio pažymą, jeigu šių duomenų nėra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenų bazėse
 9. Bankuose turimų sąskaitų išrašus ir kitus dokumentus, kurių pareikalauja specialistai, kilus įtarimams dėl gaunamų pajamų, užimtumo, šeiminės padėties arba gavus iš organizacijų, gyvenamosios vietos bendruomenės narių ir kitų suinteresuotų narių informaciją, turinčią įtakos piniginei socialinei paramai skirti

Prašymas-paraiška gali būti pateikti asmeniškai,   paštu, elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios  sistemoje teikiama elektroninė paslauga, arba per atstovą.

Jeigu  prašymas-paraiška  siunčiamas  paštu arba elektroniniu būdu,  prie  prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - gaunamas ir draudžiamąsias pajamas, pajamų mokėjimo laikotarpį, draudžiamojo laikotarpio pradžią ir pabaigą, draudėją, atskaitymus iš Sodros išmokų
 3. Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių - registravimosi Užimtumo tarnyboje datą ir registracijos nutraukimo datą bei priežastį, Užimtumo tarnybos pasiūlymus įsidarbinti, pasiūlytas darbo rinkos priemones, jų pradžią ir pabaigą
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.nma.lt) - apie gaunamas pajamas apie paramos rūšį, išmokų sumą ir išmokėjimo datą
 5. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę  
 6. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą
 7. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Vasario 16-osios g. 14, 01514 Vilnius, www.vmi.lt) - apie nelegalų darbą
 8. VĮ Regitra (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) - apie turimas transporto priemones bei jų charakteristikas, transporto priemonių įregistravimo ir išregistravimo datas, registravimo aplinkybes
 9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes
 10. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Ūkinių gyvūnų registro ir Žemės ūkio transporto priemonių registro  (Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, www@vic.lt) - apie turimus ūkinius gyvūnus ir jų skaičių ir apie turimas žemės ūkio transporto priemones bei jų charakteristikas
 11. VĮ Registrų centro (Vinco Kudirkos g. 18-3,  03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie asmens ir (ar) bendrai gyvenančių asmenų turimą registruotą nekilnojamąjį turtą (statinius, tarp jų nebaigtus statyti; žemę, įskaitant užimtą miško ir vandens telkinių) pagal Nekilnojamojo turto registro pažymą socialinei paramai gauti
 12. VšĮ ,,Emprekis" (Lygybės g. 18, 51379 Kaunas, konsultacijos@emprekis.lt) - apie transporto priemonių ir žemės ūkio transporto priemonių kainas
Administracinės paslaugos teikėjas

 Piniginės paramos skyriaus specialistės:

 

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016,  vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 30 k. d.

Pastaba. Sprendimas dėl socialinės pašalpos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo-paraiškos (prašymo) ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos. 

Jei socialinė pašalpa šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) nepriklauso, savivaldybės sprendimo kopija per 1 mėnesį nuo visų dokumentų, kurių reikia socialinei pašalpai skirti, pateikimo išsiunčiama pareiškėjui.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti - SP-4 forma 
 • Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) - SP-4(A) forma 
 • Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus - SP-4(B) forma
Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą-paraišką pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos (savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą) arba seniūnijos, kurios teritorijoje yra nuomojamas būstas, specialistams.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, prašymą-paraišką pateikia  seniūnijos, kurioje faktiškai gyvena, specialistams.  

Prašymai-paraiškos priimami:

 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Igliaukos seniūnijoje, Igliauka, Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnijoje, Gudeliai, Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnijoje, Liudvinavas, Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnijoje, Sasnava, Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnijoje, Šunskai, Varpo g. 32
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 Pastaba

Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl socialinės pašalpos skyrimo.

Apie asmens duomenų tvarkymą asmuo, kuris kreipiasi dėl socialinės pašalpos skyrimo ir mokėjimo, supažindinamas asmens duomenų gavimo metu - informaciniame stende  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-11 13:16:52