2020-08-14; 14:05 val.

12-37 || Prašymo tikslinėms kompensacijoms gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo tikslinėms kompensacijoms gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą tikslinei kompensacijai (toliau - išmoka) gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus  išmokai skirti, gali pateikti tiesiogiai, paštu arba elektroniniu būdu (http://www.spis.lt)

Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse arba Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta kitaip.

Teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.   

Teisę gauti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją turi asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Tikslinių kompensacijų dydžiai:
1. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, - 2,6 tikslinių kompensacijų bazės (TKB-114,00 Eur) dydžio;
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, - 1,9 TKB dydžio.
2. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos yra šių dydžių:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, - 1,1 TKB dydžio;
2) asmenims, kuriems nustatytas antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, - 0,6 TKB dydžio.

Tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos nuo teisės gauti tikslinę kompensaciją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 6 mėnesius iki prašymo skirti tikslinę kompensaciją gavimo dienos.

Tikslinės kompensacijos neskiriamos, o paskirtosios nemokamos:
1) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, gyvena švietimo įstaigoje, o likęs be tėvų globos vaikas ir (ar) vaikas, patiriantis socialinę riziką, - ir socialinės globos įstaigoje arba jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje teikiamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos slaugos, palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, socialinės paslaugos ir patarnavimai;
2) asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, kardomojo kalinimo (suėmimo) metu;
3) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, atlieka laisvės atėmimo bausmę (išskyrus atvejus, kai bausmė atliekama atvirose kolonijose, pataisos įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos specialiame padalinyje - pusiaukelės namuose);
4) jeigu asmeniui, turinčiam teisę gauti tikslinę kompensaciją, taikomos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 98 straipsnio 1 dalyje nustatytos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės ar auklėjamojo poveikio priemonė - atidavimas į specialią auklėjimo įstaigą;
5) jeigu asmuo, turintis teisę gauti tikslinę kompensaciją, persikėlė nuolat gyventi į kitą valstybę.

Nustačius, kad asmeniui, turinčiam teisę gauti išmoką, ar slaugančiam asmeniui mokama išmoka naudojama ne pagal paskirtį, ši išmoka socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka teikiama nepinigine forma (teikiamos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos socialinės ir (ar) kitos asmens specialiesiems poreikiams patenkinti reikalingos paslaugos, specialiosios pagalbos priemonės).

Išmokos mokėjimas gali būti pakeistas į teikimą nepinigine forma ir asmens, kuriam mokama išmoka, prašymu.

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu

Paslaugos rezultatas Išmokėta išmoka arba neigiamas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopija
 4. Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje
 5. Jeigu kreipiamasi dėl tikslinės kompensacijos skyrimo 16 metų nesukakusiam asmeniui, - jo gimimą patvirtinantis dokumentas arba šio dokumento kopija, jeigu šių dokumentų nėra Gyventojų registre
 6. Jeigu užsieniečiui suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, - leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopija
 7. Pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopija, jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registre
 8. Jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti tikslinę kompensaciją, įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, - dokumentas, atitinkamai patvirtinantis įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba šių dokumentų kopijos
 9. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - NDNT) išduota specialiųjų poreikių nustatymo pažyma arba jos kopija, jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje
 10. Teismo išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad slaugančio asmens ar prokuroro, ar globos ir rūpybos institucijos prašymu teisme iškelta civilinė byla dėl slaugomo asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje arba globos (rūpybos) nustatymo;
 11. Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, pateikęs prašymą mokėti slaugomam asmeniui paskirtą tikslinę kompensaciją, yra deklaravęs gyvenamąją vietą ar faktiškai gyvena tuo pačiu adresu kaip ir slaugomas asmuo arba jis yra slaugomo asmens artimasis giminaitis ar sutuoktinis, arba jis yra asmuo, neįregistravęs santuokos su slaugomu asmeniu, tačiau tvarkantis su juo bendrą ūkį, arba iki slaugomo asmens pilnametystės buvo jo globėjas (rūpintojas), arba šio (-ių) dokumento (-ų) kopija (-os).
 12. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai
Atsakymas pareiškėjui apie priimtus sprendimus dėl išmokos skyrimo ir mokėjimo pateikiamas raštu. 
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes
 3. Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie asmens ugdymo įstaigą, ugdymo įstaigos lankymo laikotarpius; klasę  
 4.  Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g. 1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt)  - apie aukštosios mokyklos pavadinimą, studijų pradžią ir pabaigą, mokamas stipendijas, studijų formą
Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus specialistės:

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 15 d. d.

Pastaba. Sprendimas dėl  išmokos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais (taip pat ir trūkstamais dokumentais).

Apie priimtą sprendimą skirti ar atsisakyti skirti tikslinę kompensaciją savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos praneša asmeniui raštu. Atsisakius skirti tikslinę kompensaciją, kartu su pranešimu asmeniui išsiunčiama priimto sprendimo, kuriame nurodomos atsisakymo skirti tikslinę kompensaciją priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, kopija, asmeniui grąžinami jo pateikti dokumentai. Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo, priimtą sprendimą jo priėmimo dieną pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius,  Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 110 kab.

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu 

Paslaugos rezultatas

Išmokėta išmoka arba neigiamas atsakymas

Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-29 08:03:31