2020-08-14; 10:52 val.

12-20 || Prašymo valstybės paramai ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo valstybės paramai ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas   

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą valstybės paramai ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams (toliau -parama) gauti, jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl paramos skyrimo ir mokėjimo.

Asmenys dokumentus, reikalingus vienkartinėms pašalpoms ir laidojimo pašalpoms išmokėti, gali pateikti tiesiogiai atvykę į savivaldybės administraciją, atsiųsti registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu.

Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

Prašymą gali pateikti karys savanoris arba jo įgaliotas asmuo, arba globėjas, jeigu karys savanoris pripažintas neveiksniu šioje srityje:

 1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, išmokama 1 622 eurų dydžio vienkartinė pašalpa.
 2. Asmenims, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas, susijęs su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu, išmokama vienkartinė pašalpa:
  • pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) - 4 171 euras;
  • pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) - 3 337 eurai;
  • pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) - 2 503 eurai.

Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviui - kariui savanoriui laidoti yra skiriamos 20 bazinių socialinių išmokų dydžio laidojimo lėšos.

Laidojimo pašalpa mokama karį savanorį laidojančiam asmeniui. Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal kario savanorio mirties mėnesį galiojusį bazinės socialinės išmokos dydį.

Atsakymas apie priimtus sprendimus pateikiamas pareiškėjo prašyme  nurodytu būdu

Administracinės paslaugos rezultatas     Išmokėta išmoka arba neigiamas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba šio dokumento kopija
 3. Laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba šio dokumento kopija
 4. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduotas kario savanorio teisinio statuso pažymėjimas arba centro išduota pažyma, patvirtinanti šio statuso pripažinimą ir statuso pažymėjimo išdavimą, arba šio dokumento kopija
 5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išduota išvada apie sužalojimą, susijusį su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu arba šio dokumento kopija
 6. Prašymo padavimo dieną galiojantis invalidumo, susijusio su ginkluotu pasipriešinimu kovose, tardymu ar kalinimu pažymėjimas ar darbingumo lygio pažyma arba šio dokumento kopija (jeigu duomenų nėra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenų bazėje)
 7. Kario savanorio mirties faktą patvirtinantis dokumentas arba šio dokumento kopija, jeigu duomenų jeigu duomenų nėra Gyventojų registre
 8. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai
 9. Jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia kario savanorio teisėtas atstovas, - dokumentas, patvirtinantis teisę atstovauti, arba šio dokumento kopija, taip pat teisėto atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 10. Jeigu prašymą dėl vienkartinės pašalpos pateikia karys savanoris, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, - jo rūpintojo rašytinis sutikimas dėl kreipimosi skirti vienkartinę pašalpą ir dokumentas, patvirtinantis rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą rūpintoju, taip pat rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba šių dokumentų kopijos.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes
Administracinės paslaugos teikėjas Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 343) 90 015,  ramute.zaveckiene@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Kariams savanoriams - per 5 darbo dienas.
Karį savanorį laidojančiam asmeniui - pateikus prašymą ir visus reikiamus dokumentus per 20 darbo dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Vienkartinės pašalpos ir laidojimo pašalpa  mokamos pagal  Lietuvos Respublikos gyventojų registre įrašytą kario savanorio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčio (neturėjusio) gyvenamosios vietos - savivaldybę, kurios teritorijoje jis faktiškai gyvena (gyveno) (toliau - savivaldybės administracija).

Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų apie kario savanorio gyvenamąją vietą ar savivaldybę, kurioje jis faktiškai gyvena (gyveno), vienkartinės pašalpos ar laidojimo pašalpos mokamos pagal asmens, kuris kreipiasi dėl vienkartinės pašalpos ar laidojimo pašalpos, nurodytą kario savanorio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje.

Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registre yra duomenys apie tai, kad karys savanoris yra (buvo) išvykęs nuolat gyventi į užsienio valstybę, vienkartinės pašalpos ar laidojimo pašalpos mokamos pagal kario savanorio deklaruotą  gyvenamąją vietą paskiausiai, t.y. iki išvykimo.

Prašymai priimami:
Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriuje, 115 kab., J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė


 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-26 16:56:20