2020-08-09; 2:38 val.

12-04 || Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą  vienkartinei išmokai vaikui (toliau -išmoka) gauti,  jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl  išmokos skyrimo ir mokėjimo ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Asmenys prašymą ir dokumentus, reikalingus  išmokai skirti, gali pateikti tiesiogiai atvykę į seniūnijas, atsiųsti registruotu laišku arba pateikti elektroniniu būdu (http://www.spis.lt)

Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku ar elektroniniu būdu, prie prašymo turi būti pridedamos asmens, turinčio teisę gauti  išmoką, reikalingų dokumentų kopijos. Asmens pateiktos kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.


Dėl išmokų skyrimo gali kreiptis vienas iš vaiką auginančių tėvų (įtėvių), bendrai gyvenančių asmenų, globėjas (rūpintojas), visiškai veiksniu (emancipuotu) pripažintas ar susituokęs nepilnametis vaikas, turintis teisę gauti išmoką, arba šių asmenų įgalioti asmenys, taip pat neveiksnių šioje srityje asmenų globėjai.

 1. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių  socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.
 2. Įvaikintam  vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam   gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 11  bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.
 3. Vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje,  iki jam  sukaks pusantrų metų, skiriama 11 bazinių socialinių  išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui, jeigu ši išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą.
Vienkartinė išmoka vaikui taip pat skiriama, kai  vaikas gimė  gyvas,  tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių, nepriklausomai nuo to, ar jo  gimimas buvo įregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Vienkartinė išmoka vaikui neskiriama, jeigu:
1) vaikas gimė negyvas;
2) sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikino kitas sutuoktinis (sugyventinis);
3) kreipiantis dėl šios išmokos skyrimo vaikas yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

Gimus vaikui, asmuo dėl vienkartinės išmokos vaikui skyrimo turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjas dėl vienkartinės išmokos vaikui turi teisę kreiptis per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos. bet ne vėliau kaip, iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Įvaikinus vaiką, asmuo dėl vienkartinės išmokos vaikui turi teisę kreiptis per 12 mėnesių nuo įvaikinimo dienos.

Atsakymas apie priimtus sprendimus dėl  vienkartinės išmokos vaikui skyrimo ir mokėjimo pateikiamas pareiškėjo prašyme nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas Išmokėta išmoka arba neigiamas atsakymas.
Asmenims, patiriantiems socialinę riziką,  išmoka  teikiama savivaldybės  tarybos nustatyta tvarka.
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas gauti išmoką
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu
 3. Vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu šių duomenų nėra Gyventojų registro duomenų bazėje
 4. Pareiškėjas, atsižvelgiant į aplinkybes, lemiančias asmens teisę į išmoką, privalo pateikti:
  4.1. asmeninės banko sąskaitos numerį;
  4.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;
  4.3. dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju), ir (ar) šeimynos registravimo dokumentą

Fizinio, turinčio teisę gauti išmoką, įgaliotas asmuo, be reikiamų dokumentų, turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu,  ir įgaliojimą.

Kai dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiasi asmenys, kurie pripažinti ribotai veiksniais šioje srityje, be reikiamų dokumentų, jie turi pateikti dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, bei rūpintojo sutikimą dėl asmens, kuris pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje, kreipimosi skirti išmokas.

Jei dėl atitinkamos išmokos skyrimo kreipiasi vaiko tėvas ar motina, su kuriuo teismo sprendimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, jie turi pateikti ir teismo sprendimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį

Administracinės paslaugos teikėjas

Piniginės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės:
Vaida Kučiauskienė, tel. (8 343) 90 015,  el. p. vaida.kuciauskiene@marijampole.lt
Gintarė Greblikaitė, tel. (8 343) 90 019, el. p. gintare.greblikaite@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

Pastaba. Sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ir išmoka  išmokama per 10 darbo dienų. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, nurodomos neskyrimo priežastys.

Jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą dėl elektroniniu būdu pateikto prašymo, tą pačią dieną priimtą sprendimą pateikia elektroninių paslaugų sistemos paslaugos teikimo eigos stebėsenos modulyje.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma - SP-3 (A) 

Prašymo priėmimo vieta

Asmenys prašymą pateikia deklaruotos gyvenamosios vietos (savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą) seniūnijos specialistams.

Asmenys, nedeklaravę gyvenamosios vietos ar  neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, prašymą pateikia  seniūnijos, kurioje faktiškai gyvena, specialistams. 

 • Igliaukos seniūnijoje, Vytauto g. 19, Igliaukos k., Marijampolės sav.
 • Gudelių seniūnijoje, Gudelių mstl., Marijampolės sav.
 • Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavo mstl., Marijampolės sav.
 • Marijampolės seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė
 • Sasnavos seniūnijoje, Sūduvos g. 27, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.
 • Šunskų seniūnijoje, Varpo g. 32, Šunskų mstl., Marijampolės sav.
 • Degučių seniūnijoje, Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28, tel. 70 619
 • Mokolų seniūnijoje, Marijampolė, Mokolų g. 61, tel.  57 762
 • Narto seniūnijoje, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18, 52 477
 

Jeigu vaikų (asmenų), besimokančių užsienio valstybės mokymo įstaigoje gyvenamoji vieta iki išvykstant mokytis nebuvo deklaruota ir jie nebuvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, dėl išmokos vaikui vaikai (asmenys) kreipiasi į seniūniją, kurios teritorijoje jie iki išvykimo faktiškai gyveno.

Asmenų, Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravusių gyvenamosios vietos ir neįtrauktų į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, faktinė gyvenamoji vieta nustatoma vadovaujantis asmens, pateikusio prašymą gauti išmoką, pateikta informacija ir duomenimis, taip pat valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose esančiais duomenimis, pagrindžiančiais asmenų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Tais atvejais, kai, įvertinus pareiškėjo pateiktą informaciją ir duomenis apie faktinę gyvenamąją vietą, paaiškėja, kad jie netikslūs ar klaidingi, ir (ar) valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose nėra duomenų apie pareiškėją, faktinė gyvenamoji vieta patikrinama savivaldybės administracijos seniūnijų ar Piniginės paramos skyriaus darbuotojų ir surašomas socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytos formos buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas.

 Vaiko tėvų įgalioti asmenys dėl išmokų kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje vaiko tėvas ar motina Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu nė vienas iš vaiko tėvų nedeklaravęs gyvenamosios vietos arba nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje yra deklaruota vaiko gyvenamoji vieta arba jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją. Jeigu vaiko gyvenamoji vieta nedeklaruota arba jeigu jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, dėl išmokų vaiko tėvų įgalioti asmenys kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje yra faktinė vaiko gyvenamoji vieta, administraciją.

Asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Išmokų vaikams įstatymas, jeigu nė vienas iš vaiko tėvų ir vaikas nedeklaravę gyvenamosios vietos arba nėra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą bei faktiškai negyvena Lietuvos Respublikoje, dėl išmokų kreipiasi į savivaldybės, kurioje vienas iš tėvų dirba, administraciją.

 

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-15 11:42:15