2020-08-09; 2:12 val.

12-19 || Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (toliau -kompensacija)  gauti, jį išnagrinėti, priimti sprendimą dėl teisės į kompensaciją ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymas pateikiamas raštu asmeniškai arba paštu.

Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

4171,00 Eur vienkartinė kompensacija mokama žuvusiųjų būtinojoje karinėje tarnyboje sovietinėje armijoje  tėvams (įtėviams), kitos santuokos nesudariusiems  sutuoktiniams,  vaikams  (įvaikiams)  ir  kitiems išlaikytiniams lygiomis dalimis.
Sužalotiems asmenims mokamos kompensacijos:  pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) -2086,00 Eur , pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - II grupės invalidais) - 1669,00 Eur, pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais)  - 1252,00 Eur,  pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo -835,00 Eur, karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai - 835,00 Eur.

Asmenys, žuvę ar mirę būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirę vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, yra laikomi žuvusiais.

Sužalotais karinėje tarnyboje laikomi asmenys, kurie buvo pašaukti į būtinąją karinę tarnybą ar karinius apmokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais: 1) pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) arba netekusiais 20-40 procentų darbingumo; 2) karo gydytojų sprendimu pripažinti netinkamais karo tarnybai.

Atsakymas apie priimtus sprendimus pateikiamas pareiškėjo prašyme  nurodytu būdu.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išmokėta išmoka arba neigiamas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945 07 22 - 1991 12 31)
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3C56DC9F15F3/asr
 • Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1004 ,,Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.385A9081F73C/DDnqcBAxlf
nformacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens  tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Žuvus asmeniui būtinosios karinės tarnybos ar karinių apmokymų sovietinėje armijoje metu:
  3.1. asmeniui žuvus būtinosios karinės tarnybos ar karinių mokymų sovietinėje armijoje metu, - mirties liudijimas (jei duomenų nėra Gyventojų registre) ir karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimas (telegrama); asmeniui mirus vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, - asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvada, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąja karine tarnyba ar kariniais mokymais sovietinėje armijoje. Šiame papunktyje nurodytus dokumentus ar jų kopijas pateikia vienas iš šeimos narių;
  3.2. giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju patvirtinantys dokumentai - santuokos, gimimo įrašai arba kiti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai (toliau - giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai) ar jų kopijos, jei šių dokumentų nėra Gyventojų registre;
 4. Asmuo, kuris pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, kartu su prašymu pateikia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) išduotą darbingumo lygio pažymą, jeigu duomenų nėra NDNT registre
 5. Karo gydytojų išduotas  dokumentas  (ar archyvinis jo išrašas), patvirtinantis, kad jis karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, ar jo kopija
 6. Asmeniui, atsisakius savo kompensacijos dalies visų kitų šeimos narių naudai, - notaro patvirtintas atsisakymas.
 7. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai
 8. Karo gydytojų išduotas dokumentas (ar archyvinis jo išrašas), patvirtinantis, kad asmuo karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai, pateikiamas išverstas į lietuvių kalbą. Šis karo gydytojų išduotas dokumentas gali būti išverstas ne visas, tai yra į lietuvių kalbą išversti tik tie duomenys, kuriuose nurodyta: dokumento pavadinimas, jo išdavimo data, dokumentą išdavęs subjektas, asmens, kuriam išduotas dokumentas, vardas, pavardė, gimimo data, sprendimas (išvada) dėl asmens sužalojimo ar ligos, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, ir šį sprendimą (išvadą) priėmęs subjektas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1.  VĮ Registrų centro Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius,  www.registrucentras.lt) - apie asmens kodą, vardą pavardę, deklaruotą gyvenamąją vietą ir gyvenamosios vietos deklaravimo datą, šeimos sudėtį, šeiminę padėtį, šeimos narių asmens kodus, tėvų asmens kodus, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento rūšį
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie nustatytus darbingumo ir neįgalumo lygius bei jų nustatymo laikotarpius, nustatytus specialiuosius poreikius bei jų nustatymo laikotarpius, įtakojančias diagnozes
Administracinės paslaugos teikėjas Ramutė Zaveckienė, Piniginės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 015,  ramute.zaveckiene@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos vadovas Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus vedėja,  tel. (8 343) 90 016, vida.bruzinskaite@marijampole.lt 
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Savivaldybės administracija per 20 darbo dienų nuo prašymo ir reikiamų dokumentų gavimo nustato pretendentų į vienkartinę kompensaciją, skaičių ir pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ar jos įgaliotai įstaigai paraiškas, kuriose nurodyti vardiniai asmenų, pateikusių prašymus skirti vienkartinę kompensaciją, sąrašai, išmokėti vienkartines kompensacijas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Gavusi lėšas vienkartinėms kompensacijoms išmokėti, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas perveda jas į pareiškėjų nurodytas asmenines sąskaitas per Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įregistruotas kredito įstaigas ar kitus mokėjimo paslaugų teikėjus.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta

Dėl kompensacijos už žuvusį asmenį, prašymas pateikiamas savivaldybės, kurios teritorijoje buvo paskutinė žuvusiojo ar mirusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta, administracijai.

Asmenys, kurie buvo pašaukti į karinę tarnybą ar karinius mokymus sovietinėje armijoje ir dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) arba netekusiais 20-40 procentų darbingumo ar karo gydytojų sprendimu netinkamais karo tarnybai, prašymus dėk kompensacijų pateikia savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai.

Prašymai priimami Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriuje, 115 kab., J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė


 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-26 14:29:51