2020-09-20; 23:01 val.

Skyriaus vedėjo pareigybė

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. DV-397


TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Teisės skyriaus vedėjas (toliau – skyriaus vedėjas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios


II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vykdyti savivaldybės politiką teisės klausimais, užtikrinti savivaldybės tarybos, mero, administracijos ir jos padalinių teisėtų interesų gynimą teismuose, užtikrinti tinkamą administracijos personalo administravimo politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus vedėjas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, susijusioje su savivaldybės politikos teisės klausimais įgyvendinimu, savivaldybės tarybos, mero bei administracijos teisėtų interesų gynimu teismuose, administracijos personalo administravimo politikos įgyvendinimu.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities teisės magistro kvalifikacinį laipsnį ( vientisųjų studijų );
6.2. turėti 3 ( trejų ) metų teisinio darbo patirtį;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis bei gebėti juos taikyti praktikoje;
6.4. mokėti savarankiškai dirbti bei vadovauti, sugebėti ieškoti, analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti teisinę informaciją bei rengti išvadas;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą;
6.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“ , „Microsoft Outlook“ arba „Microsoft Outlook Express“ programomis.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. organizuoja, koordinuoja bei užtikrina skyriaus veiklą, siekiant sėkmingai vykdyti skyriaus tikslus, tinkamai įgyvendinant savivaldybės politikos teisės klausimus, užtikrinant savivaldybės tarybos, mero, administracijos ir jos padalinių teisėtų interesų gynimą teismuose, užtikrinant tinkamą administracijos personalo administravimo politikos įgyvendinimą;
7.2. planuoja skyriaus veiklą, numato skyriaus veiklos kryptis, paskirsto darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.3. rengia skyriaus nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių aprašymus ir teikia juos tvirtinti Administracijos direktoriui;
7.4. vertina teisės aktų nustatyta tvarka skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinę veiklą, teikia siūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo, nuobaudų skyrimo, planuoja jų mokymus ir kvalifikacijos kėlimą;
7.5. atstovauja skyriui santykiuose su kitais administracijos struktūriniais padaliniais;
7.6. numato ir įgyvendina priemones teisėtumui užtikrinti;
7.7. teikia teisines konsultacijas tarybos nariams, merui, mero pavaduotojui, administracijos direktoriui, savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams teisės taikymo klausimais;
7.8. Administracijos direktoriui pavedus įvertina, ar tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, nustatyta tvarka juos vizuoja bei teikia siūlymus rengėjams dėl teisės aktų projektų atitinkamo tikslinimo;
7.9. rengia pagal kompetenciją siūlymus pakeisti galiojančius arba panaikinti tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus, rengia tarybos sprendimų projektus;
7.10. metodiškai padeda personalo specialistams rengti savivaldybės administracijos veiklos dokumentus personalo klausimais bei užtikrina teisės aktais nustatytų personalo valdymo funkcijų įgyvendinimą savivaldybės administracijoje;
7.11. kontroliuoja, kaip skyriaus darbuotojai laikosi teisės aktų reikalavimų personalo administravimo klausimais;
7.12. dirba ieškininį darbą, atstovauja savivaldybės interesams visų lygių teismuose, pagal kompetenciją kitose institucijose, rengia savivaldybės ieškinių pareiškimus, skundus teismams, atsiliepimus į ieškinių pareiškimus;
7.13. apibendrina ir analizuoja bylų nagrinėjimo teisme rezultatus ir su jais supažindina Administracijos direktorių;
7.14. vertina sudaromų sutarčių projektus, teikia dėl jų išvadas;
7.15. vertina savivaldybės Administracijos struktūrinių padalinių parengtų taisyklių, tvarkų, Savivaldybės įstaigų, įmonių nuostatų, įstatų projektus, teikia dėl jų išvadas;
7.16. rengia teisės aktus, reglamentuojančius Marijampolės savivaldybės institucijų kovos su korupcija prevencinių priemonių įgyvendinimą;
7.17. teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais organizuoja norminių tarybos sprendimų ir administracijos direktoriaus įsakymų projektų antikorupcinį vertinimą;
7.18. nagrinėja pagal kompetenciją piliečių pareiškimus, skundus bei pasiūlymus, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami reikalavimai;
7.19. rengia savivaldybės veiklos teisės aktų projektus;
7.20. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą savivaldybės gyventojams;
7.21. savivaldybės mero, administracijos direktoriaus vardu rengia pasiūlymus Seimui, Vyriausybei dėl šių institucijų pateiktų teisės aktų projektų ir jų priimtų įstatymų, nutarimų, reglamentuojančių savivaldybių funkcijas, pakeitimo ir papildymo;
7.22. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
7.23. rengia skyriaus veiklos darbo ataskaitas ir pateikia Administracijos direktoriui;
7.24. atlieka ir kitus Administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme, tam, kad būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-18 07:42:59