2020-09-20; 23:42 val.

Miesto seniūnijos specialisto pareigybė

Atsakingas už visuomenei naudingos veiklos organizavimą ir kontrolę; asmenų atliekančių visuomenei naudingą veiklą instruktavimą apie darbų saugą; seniūnijos teritorijos priežiūrą; prašymų pirties paslaugoms gauti priėmimą.


 

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus
2014 m. balandžio  7  d.
įsakymu Nr. DV-458

MIESTO SENIŪNIJOS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Marijampolės savivaldybės administracijos miesto seniūnijos specialisto (toliau – specialisto) pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kategorijai.

II. PASKIRTIS

2. Specialisto pareigybė reikalinga praktiškai įgyvendinti valstybės ir savivaldybės politiką socialinės paramos srityje bei vykdyti funkcijas, susijusias su socialinės paramos organizavimu bei įgyvendinimu.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI SPECIALISTUI

3. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo sritį;
3.3. mokėti savarankiškai dirbti, planuoti savo veiklą;
3.4. mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti su kompiuterinėmis programomis „MS World, MS Exsel, MS Outlook, Internet Explorer;
3.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir kalbos kultūrą.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:  
4.1. priima ir konsultuoja seniūnijos gyventojus socialinių pašalpų, kompensacijų už šildymą, šaltą ir karštą vandenį, kietą kurą bei dujas, socialinės paramos mokiniams (toliau – piniginė socialinė parama) ir kitos socialinės paramos klausimais;
4.2. priima iš seniūnijos gyventojų prašymus - paraiškas ir visus reikalingus dokumentus piniginei socialinei paramai gauti;  
4.3. sutikrina pateiktus duomenis socialinei paramai gauti su turimais duomenų registrais: Gyventojų registru, Darbo biržos duomenų registru, Regitros duomenimis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, SPIS ir PARAMOS programos ir kt. turimais duomenimis, atspausdina reikalingas pažymas;
4.4. prašymus-paraiškas su visais reikalingais dokumentais piniginei socialinei paramai gauti pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyriui;
4.5. priima iš seniūnijos gyventojų prašymus paramai iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gauti, ruošia gyventojų sąrašus šiai paramai gauti ir juos pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriui;
4.6. vyksta pas bendrai gyvenančius asmenis ir vienus gyvenančius asmenis, tame tarpe ir pas socialinės rizikos asmenis, asmenis turinčius psichinę ir proto negalią, tikrinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu piniginė socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas;
4.7. supažindina visuomenei naudingų darbų atlikėjus su Telkimo visuomenei naudingai veiklai atlikti tvarkos aprašu, pasirašant asmeniui supažindinimo formą;
4.8. pateikia seniūnams ir Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyriui sąrašą asmenų, kurie gali būti pasitelkti visuomenei naudingai veiklai atlikti;
4.9. pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Piniginės paramos skyriui ataskaitas apie asmenų, atlikusių ir neatlikusių visuomenei naudingos veiklos, skaičių;
4.10. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis gaunant bei tikrinant informaciją, reikalingą pavestoms funkcijoms atlikti;
4.11. vykdo gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
4.12. veda gyvenamosios vietos deklaracijų, Gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos registrus;
4.13. vykdo gyventojų registrui teikiamų deklaravimo duomenų kontrolę, užtikrina, kad pateiktų deklaracijų duomenys patektų į Gyventojų registrą;
4.14. gyvenamąją vietą seniūnijos teritorijoje deklaravusių asmenų prašymu išduoda pažymas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;
4.15. sudaro pagal deklaracijos pateikimo datą asmenų gyvenamosios vietos deklaracijų bylas;
4.16. sudaro pagal prašymų įtraukti į apskaitą pateikimo datą gyvenamosios vietos neturinčių asmenų bylas;
4.17. rengia ir išduoda šeimos sudėties pažymas;
4.18. parengia ir išduoda pažymas apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą;
4.19. pildo seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
4.20. registruoja ir sistemina gautus ir siunčiamus raštus, skundus, prašymus;
4.21. aptarnauja seniūnui skambinančius interesantus telefonu, vykdo susirašinėjimą elektroniniu paštu, perduoda faksogramas ir kitus dokumentus faksimilinio ryšio aparatu;
4.22. operatyviai informuoja seniūną apie įvyksiančius pasitarimus, posėdžius ar jų pasikeitimus;
4.23. registruoja seniūno pavedimų bei kitokio pobūdžio rezoliucijas, kontroliuoja ir žymi įvykdymo eigą ar jo faktą, praneša problemas seniūnui;
4.24. spausdina seniūno parengtus raštus bei dokumentus, laikantis dokumentų rengimo ir apskaitos taisyklių bei kalbos kultūros reikalavimų, vykdo savalaikį atsakymų į paklausimus ir prašymus ruošimą;
4.25. vykdo ir užtikrina dokumentų rengimą, jų registravimą, bylų sudarymą pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
4.26. ruošia seniūnijos dokumentacijos projektus ir planus, ataskaitas ir suvestines apie seniūnijoje sudarytas bylas ir registrus;
4.27. teikia numatomų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas įforminti ir saugoti;
4.28. vykdo ir kitus seniūno pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės  aprašyme.

V.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO PAVALDUMAS 

5. Specialistas tiesiogiai pavaldus seniūnui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-18 08:03:59