2020-08-15; 10:05 val.

14-17 || Vaiko registravimas ir priėmimas į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupę
Administracinės paslaugos pavadinimas Vaiko registravimas ir priėmimas į Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupę
Administracinės paslaugos aprašymas Tikslas - priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą užregistruoti ir priimti  vaiką į Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupę (pasirenkant dvi ugdymo įstaigas).

Prašymas gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) arba elektroniniu būdu (elektroniniu paštu) arba pareiškėjas gali užpildyti elektroninę paslaugos prašymo formą ir gauti elektroninę administracinę paslaugą.

Priimant vaikus į grupes, laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymų registravimo datą, pirmenybę teikiant:
  1. priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau lanko įstaigą, vykdančią ikimokyklinę ir priešmokyklinę programas;
  2. našlaičiams, globojamiems ir/ar įvaikintiems vaikams;
  3. vaikams, kurių brolis ar sesuo jau lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje;
  4. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) dirba šioje įstaigoje;
  5. vaikams, kurių vienas iš tėvų (globėjų) yra mokinys ar studentas ir mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje ar studijuoja nuolatinėse studijose;
  6. vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau mažamečių vaikų;
  7. vaikams, kurių tėvai (globėjai) arba vienas iš tėvų (globėjų) atlieka profesinę karo tarnybą ir yra keliami į naujas tarnybos vietas.
Vaikai, kuriems Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos nutarimu nustatytas ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas, priimami į grupes be eilės.

Administracinės paslaugos rezultatas Vaikas užregistruotas į pageidaujamą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigą ir priimtas arba nepriimtas į ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupę
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti asmuo Prašymas. Jeigu reikia prie prašymo pridedami dokumentai, patvirtinantys aplinkybes, į kurias atsižvelgiant gali būti teikiama pirmenybė. (Aprašo 16.1-16.7 punktai)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti  institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Duomenis gali gauti iš:
  • Gyventojų registro (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie deklaruotą gyvenamąją vietą;(Aprašo 181 -18.3 punktai)
  • Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Mokinių registro (Suvalkų g.1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie mokinių mokymosi įstaigas (Aprašo 16.5 punktas)
  • Biudžetinės įstaigos Švietimo informacinių technologijų centro Studentų registro (Suvalkų g.1, 03106 Vilnius, www.itc.smm.lt) - apie studentų mokymosi įstaigas (Aprašo 16.5 punktas)
Administracinės paslaugos teikėjas Zita Arendarčikaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 029;
el. p. zita.arendarcikaite@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Asta Vaznienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, tel. (8343) 90 076; el.p. asta.vazniene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Elektroninis prašymas užregistruojamas iš karto.
Neelektroninis užregistruojamas per 3 darbo dienas. Grupių sąrašai sudaromi iki kiekvienų metų birželio 1 dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina  (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga  teikiama neatlygintinai

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo  turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis
Paslaugą galima užsisakyti e. būdu  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-23 15:36:34