2020-09-23; 11:28 val.

Vyr. specialisto pareigybė (BS)

Atsakinga už Valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitą.


PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. DV-395


FINANSŲ IR STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Neteko galios
3. Neteko galios

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga – administruoti valstybinės žemės nuomos mokestį, ruošti sprendimų projektus Tarybai dėl žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo, fizinių ir juridinių asmenų neapmokestinamojo sklypo dydžio nustatymo.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Vyriausiasis specialistas, vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – valstybės tarnyboje, susijusioje su valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimu.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
6.2 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
6.3. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbo veiklą;
6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei savarankiškai pasirinkti darbo metodus;
6.5. išmanyti raštvedybos bei dokumentų rengimo taisykles;
6.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Internet Explorer“, „Microsoft Outlook“ arba „Microsoft Outlook Express“, „Litlex“, „Infolex“ programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį:
7.1.2. skaičiuoja valstybinės žemės nuomos mokestį fiziniams ir juridiniams asmenims,
7.1.3. veda valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaitą;
7.1.4. ruošia įspėjimus dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nesumokėjimo ir raštu apie tai informuoja valstybinės žemės nuomininkus;
7.1.5. teikia informaciją (dokumentus) Marijampolės savivaldybės administracijos Juridiniam skyriui valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokai išieškoti;
7.2. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis įvairiais valstybinės žemės nuomos mokesčio klausimais;
7.3. rengia Tarybos sprendimų projektus dėl žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų nustatymo, fizinių ir juridinių asmenų neapmokestinamojo sklypo dydžio nustatymo;
7.4. rengia Administracijos direktoriaus įsakymų projektus dėl beviltiškų valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų nurašymo;
7.5. rengia valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarką;
7.6. pareiškia kreditorinius reikalavimus įmonių bankroto (restruktūrizavimo) atveju, pagal galimybę dalyvauja kreditorių susirinkimuose;
7.7. rengia valstybinės žemės nuomos mokesčio pajamų ataskaitą;
7.8. teikia numatytų formuoti dokumentų bylų sąrašą, sistemina dokumentus ir perduoda bylas saugoti;
7.9. atlieka ir kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, nenumatytus šiame pareigybės aprašyme, tam, kad, būtų pasiekti Administracijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjui.


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-17 15:34:29